Gemeente De Pinte | Vanaf 3 augustus: opnieuw asbestinzameling op het recyclagepark en ophaling asbestplaten en leien aan huis

Vanaf 3 augustus: opnieuw asbestinzameling op het recyclagepark en ophaling asbestplaten en leien aan huis

Wel met aangepaste regels! 

Inwoners kunnen al vooraf de nodige veiligheidsmiddelen afhalen bij de milieudienst of op het recyclagepark van de gemeente. Want vanaf nu beveelt IVM extra veiligheidsvoorschriften aan. Zomaar losse asbestplaten brengen naar het recyclagepark, behoort tot het verleden. Inwoners worden gevraagd om asbest verpakt aan te leveren. Daarom kunt u vanaf 27 juli 2020 platenzakken afhalen alvorens asbest aan te voeren.

IVM en de lokale besturen nemen deze maatregelen uit zorg voor de volksgezondheid. Het is immers belangrijk om zoveel mogelijk verspreiding van asbestvezels tegen te gaan, bij het verwijderen zowel als tijdens het transport of de aflevering op het recyclagepark. Maar wie verstandig met asbest omgaat, loopt weinig risico. Met de nieuwe maatregelen hopen IVM en de deelnemende steden en gemeenten inwoners extra middelen te geven om zo veilig mogelijk asbest te verwijderen.

Vanaf 3 augustus opnieuw met asbest naar het recyclagepark. Maar, met extra veiligheidsmaatregelen!
Inwoners mogen zoals vroeger nog steeds met beperkte hoeveelheden gratis naar het recyclagepark. Dit zorgt nog steeds voor een flinke aanvoer van asbest naar de parken, op jaarbasis omgerekend 8 kg/inwoner. In de VLAREM-regelgeving staat dat asbest bij transport verpakt moet worden, dat er alles aan gedaan moet worden om verspreiding van vezels te voorkomen…
Op de recyclageparken wordt maar al te vaak vastgesteld dat inwoners het materiaal niet altijd ‘volgens de regels van de kunst’ aanbrengen en/of deponeren in de containers, met risico op verspreiding van vezels. Om het transport naar het recyclagepark én de inzameling op het park veilig te laten verlopen, pleit IVM er voor om het asbest verpakt te laten aanvoeren.
Om die reden werd in het voorjaar gestart met het (gratis) uitdelen van kleine asbestzakken voor de inzameling van kleine brokstukken asbestcement op het recyclagepark. Dit blijft zo.

Maar ook voor asbestplaten is het aan te bevelen deze verpakt aan te voeren. Daarom voorziet IVM de deelnemende steden en gemeenten van een nieuw type platenzakken, die inwoners kunnen gebruiken voor het veilig afleveren van platen op het recyclagepark. Deze platenzakken kunnen twee platen bevatten en zijn vanaf 27 juli gratis af te halen op de recyclageparken en in het gemeentehuis.
Inwoners moeten er wel rekening mee houden dat vanaf 3 augustus géén onverpakte asbestplaten (of brokstukken) welkom zijn op de parken. De platenzakken zijn dus een aangewezen hulpmiddel!

Wie niet persé asbestplaten moet verwijderen wacht best nog tot na de zomermaanden, want het is niet uitgesloten dat er lange wachttijden zullen zijn aan de recyclageparken wanneer velen tezelfdertijd hun asbestplaten willen afgeven. Uiteraard hebben inwoners ook de keuzemogelijkheid om asbest aan huis te laten ophalen tegen zeer voordelige voorwaarden. 

Ophaling asbestplatenzakken of bigbags aan huis
Vanaf augustus zal ook het project ‘bronophaling van asbestplaten of -leien’ worden hernomen. Dankzij OVAM-subsidies kunnen inwoners kleine hoeveelheden asbest aan huis laten ophalen in IVM-platenzakken en dit tegen zeer voordelig tarief. Dit project liep sinds begin 2020 en wordt herstart. 

De ‘bronophaling’ van asbestplaten of -leien is opgezet om kleine hoeveelheden van dit asbesthoudend materiaal (ongeveer 40 m² dakoppervlakte) op veilige manier aan huis te laten ophalen. Dit voorkomt heen en weer gerij naar de recyclageparken. Dankzij OVAM-subsidies is de bijdrage van de inwoner beperkt tot € 30/opgehaalde platenzak. Alle overige kosten vallen onder het OVAM-subsidieproject of worden gedragen door IVM en de lokale besturen. 

Vanaf 27 juli worden de asbestkits (platenzak en beschermingsmiddelen) opnieuw verkocht op de milieudienst en vanaf 3 augustus worden deze platenzakken opnieuw aan huis opgehaald.

De ‘spelregels’ zijn hier ongewijzigd:  
inwoners kopen een zak/bigbag (inclusief beschermingsmiddelen) bij de milieudienst (maximum twee per adres, € 30/stuk) 
inwoners melden zich aan op ivmmilieubeheer.be wanneer de zak gevuld is
de door IVM aangestelde ophaalfirma regelt de ophaling
IVM geeft na ophaling resultaten door aan gemeente

Vanaf 3 augustus kunnen bovendien ook landbouwbedrijven asbestplaten op hun bedrijf laten ophalen! Dit is nieuw!
Samen met de OVAM willen IVM en de aangesloten steden en gemeenten ook kleine hoeveelheden asbestplaten van daken van land- en tuinbouwbedrijven ‘aan huis’ ophalen.
Landbouwers die beschikken over een exploitatienummer en/of landbouwnummer kunnen maximum twee afzetcontainers (samen ongeveer 30m³) reserveren voor het inzamelen van asbestplaten op hun bedrijf.
Dankzij de OVAM-subsidies is de bijdrage van de landbouwer beperkt tot € 170/container. Alle overige kosten vallen onder het OVAM-project.

Hoe gebeurt dit praktisch:
  • landbouwers dienen een aanvraag in bij de milieudienst
  • de gemeente controleert of er een landbouwnummer of exploitatienummer is
  • de landbouwer betaalt dan de gemeente € 170/container (maximum twee containers te reserveren per adres) en haalt zijn pakket beschermingsmiddelen af 
  • de gemeente geeft nadien de info van de landbouwer door aan IVM (naam, adres, aantal containers)
  • IVM contacteert de door haar aangestelde ophaalfirma die op zijn beurt afspreekt met de landbouwer voor plaatsing/ophaling van de container (container voorzien van een afsluitbare bigbag, zodat bij transport geen vezels worden verspreid
  • de ophaalfirma informeert IVM over plaatsing/ophaling, gewichten …
  • IVM geeft na ophaling de cijfergegevens door aan de gemeente

Zowel de bronophaling bij particulieren als bij landbouwers lopen nog tot eind maart 2022.

Veiligheid boven alles!
Omgaan met asbest blijft een veiligheidsrisico inhouden. Wie grote hoeveelheden asbestplaten of -leien moet laten verwijderen, doet daarom best een beroep op een erkende dakwerker.

Wie toch zelf aan de slag wil gaan omdat het om kleine hoeveelheden gaat, moet de nodige veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn daarbij zeer essentieel, evenals het correct verpakken van asbestplaten en -leien.
Het is daarom ook van belang steeds de veiligheidsinstructies goed te lezen. 

Meer info: www.depinte.be/asbest en www.ivmmilieubeheer.be