Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Wonen  /  Bouwen & Verbouwen  /  Vergunningen, Attesten & Meldingen  /  Stedenbouwkundig attest

Stedenbouwkundig attest

Indien je werken in gedachten hebt waarvan de mogelijkheden tot het krijgen van een stedenbouwkundige vergunning twijfelachtig zijn, kan je via een stedenbouwkundig attest een schriftelijke uitspraak krijgen over de geplande werken. Een stedenbouwkundig attest geeft je enige zekerheid over de mogelijkheden van een bepaald bouwproject of over de verkaveling van een grond nog vóór je de eigenlijke aanvraag indient.


Hoe aanvragen?

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen heb je geen architect nodig. Je hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn. Het attest wordt verleend op basis van een door jou opgemaakt concreet schetsontwerp. Zo kan je zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

Voor het indienen van een aanvraag kan je gebruik maken van het aanvraagformulier dat de Vlaamse overheid ter beschikking stelt. Dit document is ook beschikbaar bij dienst Stedenbouw & Ruimtelijke Ordening De Pinte.

Een stedenbouwkundig attest dient steeds in tweevoud ingediend te worden en is gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per aangetekend schrijven aan Lokaal bestuur De Pinte- dienst Stedenbouw, Koning Albertlaan 1,9840 De Pinte of je kan het aanvraagformulier afgeven aan de dienst stedenbouw tegen ontvangstbewijs.
De belasting op de afgifte van een stedenbouwkundig attest bedraagt 25 euro per dossier per woongelegenheid of per lot in de verkaveling.

Let op ! Een attest is nog geen stedenbouwkundige vergunning, en de erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft slechts twee jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest.