Gemeente De Pinte | Oproep kandidaten gemeentelijke adviesraden en commissies

Oproep kandidaten gemeentelijke adviesraden en commissies

Samen met de vernieuwing van de gemeenteraad wordt ook de samenstelling van de gemeentelijke adviesraden en commissies vernieuwd. De politieke vertegenwoordigers werden al vastgelegd. De vernieuwing van de samenstelling van de volledige adviesraden (inclusief geïnteresseerden en deskundigen) volgt eerstdaags.

Wie interesse heeft, kan zich kandidaat stellen voor volgende adviesraden.

 

Amigoscomité

Het Amigoscomité is een adviesorgaan dat het gemeentebestuur bijstaat bij het beheer van de gemeentelijke speelpleinwerking Amigos en ondersteuning geeft aan de animatoren.

Kandidaten kunnen contact opnemen via jeugddienst@depinte.be (graag met vermelding van motivatie van de kandidatuur).

 

Beheersorgaan Gemeentelijke Openbare bibliotheek

Het beheersorgaan geeft adviezen inzake het beheer van de gemeentelijke openbare bibliotheek van De Pinte.

Kandidaten kunnen contact opnemen via annelies.devos@depinte.be (graag met vermelding van motivatie van de kandidatuur).

 

Cultuurraad

De cultuurraad geeft op vraag van het schepencollege of uit eigen initiatief advies over socioculturele aangelegenheden en cultureel erfgoed. De cultuurraad brengt alle gemeentelijke verenigingen die actief zijn op het vlak van cultuur samen. Vanuit de cultuurraad wordt een bestuur samengesteld met vertegenwoordigers van de culturele verenigingen en deskundigen/geïnteresseerden.

Het bestuur bereidt de adviezen van de cultuurraad voor en neemt initiatief in de organisatie van een aantal gemeentelijke activiteiten zoals erfgoeddag, Vlaanderen Feest en Festival van Vlaanderen.

Kandidaten kunnen contact opnemen via cultuurbeleid@depinte.be (graag met vermelding van motivatie van de kandidatuur).

Meer info: www.depinte.be/cultuurraad

 

Erfgoedraad

De erfgoedraad heeft als algemeen doel de bevordering van een integraal onroerend erfgoedbeleid voor de gemeente. De erfgoedraad wordt in het kader van de beleidsvoorbereiding en evaluatie om advies gevraagd over alle onroerende erfgoedaangelegenheden. Hiertoe behoren: bouwkundig erfgoed, monumenten, landschappen, dorpsgezichten, archeologisch erfgoed, varend en maritiem erfgoed.

 

We zoeken inwoners met een hart voor onroerend erfgoed. Ervaring (bijvoorbeeld bij het restaureren/renoveren van een onroerend goed) of aantoonbare deskundigheid (als architect, kunsthistoricus ...) zijn een pluspunt.

Kandidaten kunnen contact opnemen via cultuurbeleid@depinte.be (graag met vermelding van motivatie van de kandidatuur).

Meer info: www.depinte.be/erfgoedraad

 

Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro)

De Gecoro heeft een belangrijke rol als adviesorgaan voor het gemeentelijk ruimtelijk beleid. Zij adviseert de gemeenteraad en het college bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid inzake ruimtelijke planning.

De Gecoro is op zoek naar deskundigen. Elke kandidatuur dient gemotiveerd en onderbouwd te zijn met onder meer de genoten opleiding, diploma’s, ervaring en beschikbaarheid.

Kandidaten kunnen contact opnemen via stedenbouw@depinte.be.

Meer info: www.depinte.be/oproepgecoro en www.depinte.be/gecoro

 

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)

De GROS is een overkoepelend orgaan van de Pintse verenigingen die actief zijn op vlak van ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten. De GROS ondersteunt deze groepen en verenigingen en verdedigt hun belangen. Ook geïnteresseerde inwoners nemen deel aan de vergaderingen.

De GROS wil zoveel mogelijk mensen bij het ontwikkelingsbeleid van De Pinte betrekken.

Heb je interesse om lid te worden of wil je gewoon eens komen meeluisteren, of jouw project voorstellen, neem dan contact op via milieudienst@depinte.be.

 

Jeugdraad

De Jeugdraad brengt advies uit op eigen initiatief of op vraag van het gemeentebestuur, over allerlei thema’s waarin kinderen en jongeren interesse in hebben. Bovendien kan de Jeugdraad zelf initiatieven nemen en projecten opstarten (zoals de Speelstraat).

 

Kandidaten kunnen contact opnemen via jeugddienst@depinte.be (graag met vermelding van motivatie van de kandidatuur).

 

Landbouwraad

De landbouwraad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de agrarische waarden en de waterhuishouding in de gemeente De Pinte. Ze behartigt de belangen van de land- en tuinbouwers.

Kandidaten kunnen contact opnemen via milieudienst@depinte.be (graag met vermelding van motivatie van de kandidatuur).

 

Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning (LOKO)

Deze raad geeft advies bij de opmaak en uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang, bij de uitbouw van opvangvoorzieningen en op vlak van opvoedingsondersteuning binnen de gemeente.

Kandidaten kunnen contact opnemen via dog@ocmwdepinte.be (graag met vermelding van motivatie van de kandidatuur).

 

Lokale economie en middenstand (LEM-raad)

Deze adviesraad beoogt de versterking van de lokale economie, de middenstand en het ondernemerschap in De Pinte-Zevergem door het behartigen van de belangen en problemen van de lokale middenstand, ondernemers en de lokale economie, het stimuleren van samenwerking en overleg en het uitbrengen van advies aangaande initiatieven en dossiers die een belangrijke weerslag hebben op de lokale economie in De Pinte.

Kandidaten kunnen contact opnemen via joni.vandevelde@depinte.be (graag met vermelding van motivatie van de kandidatuur).

Enkel lokale vrije beroepen en zelfstandige ondernemers kunnen zich kandidaat stellen voor de LEM-raad, als ook vertegenwoordiger(s) van organisaties/verenigingen die blijkens hun doelstellingen een actieve werking hebben voor ondernemers en middenstand.

 

MINA-raad

De gemeentelijke Milieu- en Natuurraad geeft advies over aangelegenheden betreffende milieu en duurzaamheid op vraag van het schepencollege of uit eigen initiatief.

Kandidaten kunnen contact opnemen via milieudienst@depinte.be (graag met vermelding van motivatie van de kandidatuur).

 

Mobiliteitsraad

Deze adviesraad heeft tot doel adviezen uit te brengen omtrent onderwerpen die betrekking hebben op verkeer/mobiliteit. De mobiliteitsraad bestaat onder andere uit deskundigen en geïnteresseerde burgers.

Indien je interesse hebt voor één van deze functies kan je jouw schriftelijke motivatie doorsturen via grondzaken@depinte.be.

 

Seniorenraad

De seniorenraad behandelt alle kwesties op plaatselijk vlak die rechtstreeks of onrechtstreeks de senioren aanbelangen. De raad is bevoegd om op eigen initiatief voorstellen te doen en/of op verzoek van het schepencollege, de gemeenteraad of de OCMW-raad, advies te verstrekken in materies die met het seniorenbeleid te maken hebben. De raad verstrekt informatie aan de senioren van de gemeente over dezelfde materies en bevordert de samenwerking tussen de verschillende instanties die zich bezighouden met seniorenwerking en werkt mee aan organisaties die specifiek naar de senioren gericht zijn.

Kandidaten kunnen contact opnemen via vrijetijd@depinte.be (graag met vermelding van motivatie van de kandidatuur).

 

Sportraad

De sportraad vertegenwoordigt alle Pinste sportverenigingen en individuele sporters. De raad behandelt aangelegenheden die de sporters en het sportbeleid van het lokaal bestuur aanbelangen. De sportraad adviseert het lokaal bestuur op vraag van het bestuur of op eigen initiatief.

Kandidaten kunnen contact opnemen via sport@depinte.be (graag met vermelding van motivatie van de kandidatuur).

 

 

Interesse?

Stel je ten laatste op woensdag 8 mei 2019 kandidaat.

 

Meer info?

Zie www.depinte.be/adviesraden