Openbare onderzoeken

Hierna vindt u de bekendmakingen van openbare onderzoeken (de meest recente vindt u voortaan bovenaan op deze pagina). Meer info over volgende punten vindt u onderaan op deze pagina:
 
 

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

dhr. Van de Velde Steven, Pintestraat 95 te De Pinte heeft een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Pintestraat 95, 9840 De Pinte en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie A, nummer 47L4.

Het betreft een aanvraag tot: Plaatsen van een carport waarbij wordt afgeweken van de stedenbouwkundige voorschriften voor wat betreft de hoogte van het bijgebouw op perceelsgrens (deze bedraagt meer dan 2m) en de totale bouwdiepte vanaf de voorbouwlijn (26,46m in plaats van maximum 20m).

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 21 april 2018.
 

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

dhr. Lievens Jan, Landegemstraat 10, 9031 Gent heeft een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Lusthof 13, 9840 De Pinte en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie A, nummer 141C3.

Het betreft een aanvraag tot: Uitbreiden van de bestaande woning waarbij wordt afgeweken van de stedenbouwkundige voorschriften voor wat betreft de maximum oppervlakte van het platte dak en de kroonlijsthoogte van het bijgebouw (hoger dan 3m).

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 21 april 2018.
 

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

dhr. Cheyns Jean-François, Bommelstraat 14 te De Pinte heeft een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Bommelstraat 14, 9840 De Pinte en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie A, nummers 51L2 en 51K2.

Het betreft een aanvraag tot: Bouwen van een vrijstaand alleenstaande tuinberging waarbij wordt afgeweken van de gemeentelijke stedenbouwkundige voorschriften voor wat betreft de maximum oppervlakte (50m² in plaats van maximum 40m²) en de kroonlijsthoogte op de perceelsgrens (2,5m in plaats van maximum 2m).

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 21 april 2018.
 

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

dhr. en mevr. Van Wassenhove - Sabbe, Lijsterstraat 6 te De Pinte hebben een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Lijsterstraat 6, 9840 De Pinte en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie A, nummer 51M3.

Het betreft een aanvraag tot: Bouwen van garage + regularisatie tuinhuis waarbij wordt afgeweken van de verkavelingsvoorschriften voor wat betreft de diepte van het bijgebouw (10,4m lang in plaats van maximum 6.50m) en het totaal oppervlakte van de bijgebouwen (meer dan 40m²).

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 21 april 2018.
 

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

Provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 te gent heeft een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de Provincie Oost-Vlaanderen.

De aanvraag heeft betrekking op het bestaande fietspad tussen de Daningsdreef en de Nijverheidsstraat.

Het betreft een aanvraag tot: Heraanleg bestaande fietspad tot fietssnelweg (F7 deeltraject Daningsdreef - Nijverheidsstraat).
 
Het openbaar onderzoek loopt van 21/03/2018 tot en met 20/04/2018.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 20 april 2018.
 

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

dhr. Cheyns Jean-François, Bommelstraat 14 te De Pinte heeft een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Langevelddreef 26, 9840 De Pinte en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie B, nummer 546P8.

Het betreft een aanvraag tot: regularisatie van afwijkingen in de uitvoering tegen over de vergunde plannen waarbij wordt afgeweken van de gemeentelijke stedenbouwkundige voorschriften voor wat betreft de afstand tot aan de zijdelingse perceelsgrens (3,95m in plaats van minimum 4m) en de garage (groter dan 40m² en hoger dan 2m op de perceelsgrens)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 13 april 2018.
 

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

dhr. en mevr. Everaert - Vlassembrouck, Guido Gezellelaan 3 te De Pinte hebben een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Guido Gezellelaan 3, 9840 De Pinte en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie B, nummer 199L2.

Het betreft een aanvraag tot: plaatsen van een carport waarbij wordt afgeweken van de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Centrumbocht voor wat betreft de afstand tegen over de voorbouwlijn (deze bedraagt minder dan minimum 8m)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 13 april 2018.
 

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

Pro-Geo, 's Hondshuffel 14, 9520 Sint-Lievens-Houtem heeft voor nv Sibadiso, Franchommelaan 52, 8370 Blankenberge een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Oude Gentweg zn, 9840 De Pinte en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie B, nummer 128F.

Het betreft een aanvraag tot: bijstellen van een bestaande verkaveling (vier bouwloten wijzigen naar zes bouwloten)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 31 maart 2018.
 
 

Inkijken van de dossiers

De aanvragen liggen tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst stedenbouw (bureau 12). De openingsuren zijn als volgt: iedere werkdag tussen 8.30 en 12.00 uur, op maandagavond van 17 uur tot 19.30 uur en op woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur. In juli en augustus is het gemeentehuis enkel open in de voormiddag. 
 

Indienen van bezwaarschriften

Bezwaren of opmerkingen over de omgevingsaanvragen kunnen schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan op volgende manieren
 
  • per aangetekende brief gericht aan het college (Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte);
  • aan de balie van de dienst Ruimtelijke ordening.
  • via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek)
In geval de indiener van een bezwaar aan de balie een ontvangstbewijs wenst te ontvangen, dient deze zelf een kopie van het voorblad of, indien gewenst, van alle bladen mee te brengen. Voor bezwaarschriften die gegroepeerd worden afgegeven aan de balie, en in het geval er geen kopies worden voorgelegd, wordt slechts één ontvangstbewijs afgeleverd op naam van de indiener met vermelding van het aantal ingediende bezwaarschriften.
 

Openbare onderzoeken: bekendmaking en opvolging

Wanneer een openbaar onderzoek plaatsvindt in een omgevingssaanvraag wordt het dossier gedurende een periode van 30 dagen ter inzage gelegd bij de gemeente.

Het openbaar onderzoek wordt aangekondigd door middel van:
  • een bericht op deze pagina van de gemeentelijke website
  • een brief aan de aanpalenden van het perceel/de percelen van de aanvraag
  • een gele affiche op de plaats van de aanvraag langs de straatkant (in geval van grote verkavelingen: op verschillende plaatsen langs het goed)

Elke belanghebbende kan tijdens deze periode een schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente. Dit ofwel door middel van een aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen ofwel door afgifte tegen ontvangstbewijs bij de dienst Stedenbouw van de gemeente.
 
Behandeling van bezwaarschriften  
Vervolgens worden de bezwaren behandeld door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Bij stedenbouwkundige aanvragen voor gebouwen met een grote omvang of een belangrijke functie of locatie in de gemeente worden de bezwaren ook behandeld door de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GeCoRO). Idem voor grote verkavelingsaanvragen en voor ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s).

De evaluatie van de bezwaren door de omgevingsambtenaar en eventueel door de Gecoro worden toegevoegd aan de beslissing over de vergunning door het college van burgemeester en schepenen. Deze beslissing (zowel vergunning als weigering) wordt nogmaals 30 dagen uitgehangen voor het perceel van de aanvraag.
Binnen deze termijn kan een beroep worden ingediend tegen de beslissing bij de Deputatie van Oost-Vlaanderen. Hoe een beroep kan worden ingediend, kunt u lezen op de beslissing die uithangt of u kunt contact opnemen met de dienst Ruimtelijke Ordening en Milieu via het nummer 09 280 80 20.

Gezien deze uitgebreide en formele procedure is het niet haalbaar om bezwaarschriften individueel te beantwoorden. Een antwoord achteraf is dus ongebruikelijk. Nadat de beslissing door het college van burgemeester en schepenen genomen is, wordt de vergunning of weigering uitgehangen aan het perceel.
 
Meer info: www.ruimtelijkeordening.be (Uitvoeringsbesluiten > Vergunningen > tweede puntje onder Vergunningen procedures)