Openbare onderzoeken

Hierna vindt u de bekendmakingen van openbare onderzoeken (de meest recente vindt u voortaan bovenaan op deze pagina). Meer info over volgende punten vindt u onderaan op deze pagina:
 
 

Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

Dhr. Kristof Depaepe, Heirweg 35 te 9840 De Pinte, heeft een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Leeuwerikstraat 21, 9840 De Pinte en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie A, nummer 41a2.

Het betreft een aanvraag tot: verbouwen van een eengezinswoning waarbij wordt afgeweken van de gemeentelijke stedenbouwkundige voorschriften voor wat betreft de bouwdiepte op het eerste verdiep (12,50m in plaats van 12m) en de dakvorm (meer dan 1/3 van de totale dakoppervlakte is plat)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 17 december 2017.
 

Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

Dhr. De Geest Brecht & mevr. Cauwe Nathalie, Kastanjestraat 13, De Pinte hebben een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Geetschuren 13, 9840 De Pinte, en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, Sectie B, nummer 588z

Het betreft een aanvraag waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met betrekking tot: plaatsen van een tuinhuis van 40m² waarbij wordt afgeweken van de verkavelingsvoorschriften voor wat betreft de maximum oppervlakte aan bijgebouwen (totaal aan bijgebouwen is 56,96m² in plaats van maximum 40m²)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen ten laatste op 10 december 2017.
 

Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

Dhr. De Buck Marc en mevr. Van Crombrugge Chantal, Kruishoutemsesteenweg 76, 9750 Zingem hebben een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Koning Albertlaan 5, 9840 De Pinte, en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, Sectie B, nummer 695x2.

Het betreft een aanvraag tot: verbouwen van een eengezinswoning waarbij de uitbreiding wordt ingepland op 3,07m van de perceelsgrens in plaats van 4m bij een kroonlijsthoogte hoger dan 3m en het totaal aan bijgebouwen bedraagt 43,51m² in plaats van maximum 40m².

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen ten laatste op 10 december 2017.
 

Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

Dhr. Kristof Depaepe, Heirweg 35 te 9840 De Pinte, heeft een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Heirweg 35, 9840 De Pinte en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie C, nummer 256c.

Het betreft een aanvraag tot: bouwen van een bijgebouw waarbij de oppervlakte afwijkt van de voorziene oppervlakte in de verkaveling, namelijk 30m²

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 17 november 2017.

Inkijken van de dossiers

De aanvragen liggen tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst stedenbouw (bureau 12). De openingsuren zijn als volgt: iedere werkdag tussen 8.30 en 12.00 uur, op maandagavond van 17 uur tot 19.30 uur en op woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur. In juli en augustus is het gemeentehuis enkel open in de voormiddag. 
 

Indienen van bezwaarschriften

Bezwaarschriften kunnen enkel op volgende wijze ingediend worden:
  • per aangetekende brief;
  • aan de balie van de dienst Ruimtelijke ordening.
In geval de indiener een ontvangstbewijs wenst te ontvangen, dient deze zelf een kopie van het voorblad of, indien gewenst, van alle bladen mee te brengen. Voor bezwaarschriften die gegroepeerd worden afgegeven aan de balie, en in het geval er geen kopies worden voorgelegd, wordt slechts één ontvangstbewijs afgeleverd op naam van de indiener met vermelding van het aantal ingediende bezwaarschriften.

Openbare onderzoeken: bekendmaking en opvolging

Wanneer een openbaar onderzoek plaatsvindt in een stedenbouwkundige aanvraag of verkavelingsaanvraag wordt het dossier gedurende een periode van 30 dagen ter inzage gelegd bij de gemeente.

Het openbaar onderzoek wordt aangekondigd door middel van:
  • een bericht op deze pagina van de gemeentelijke website
  • een brief aan de aanpalenden van het perceel/de percelen van de aanvraag
  • een gele affiche op de plaats van de aanvraag langs de straatkant (in geval van grote verkavelingen: op verschillende plaatsen langs het goed)

Elke belanghebbende kan tijdens deze periode een schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente. Dit ofwel door middel van een aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen ofwel door afgifte tegen ontvangstbewijs bij de dienst Stedenbouw van de gemeente.
 
Behandeling van bezwaarschriften  
Vervolgens worden de bezwaren behandeld door de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar. Bij stedenbouwkundige aanvragen voor gebouwen met een grote omvang of een belangrijke functie of locatie in de gemeente worden de bezwaren ook behandeld door de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GeCoRO). Idem voor grote verkavelingsaanvragen en voor ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s).

De evaluatie van de bezwaren door de stedenbouwkundige ambtenaar en eventueel door de Gecoro worden toegevoegd aan de beslissing over de vergunning door het college van burgemeester en schepenen. Deze beslissing (zowel vergunning als weigering) wordt nogmaals 30 dagen uitgehangen voor het perceel van de aanvraag.
Binnen deze termijn kan een beroep worden ingediend tegen de beslissing bij de Deputatie van Oost-Vlaanderen. Hoe een beroep kan worden ingediend, kunt u lezen op de beslissing die uithangt of u kunt contact opnemen met de dienst Ruimtelijke Ordening en Milieu via het nummer 09 280 80 20.

Gezien deze uitgebreide en formele procedure is het niet haalbaar om bezwaarschriften individueel te beantwoorden. Een antwoord achteraf is dus ongebruikelijk. Nadat de beslissing door het college van burgemeester en schepenen genomen is, wordt de vergunning of weigering uitgehangen aan het perceel.
 
Meer info: www.ruimtelijkeordening.be (Uitvoeringsbesluiten > Vergunningen > tweede puntje onder Vergunningen procedures)