Openbare onderzoeken

Opgelet! Wanneer u een openbaar onderzoek wenst in te kijken, dient u hiervoor een afspraak te maken via stedenbouw@depinte.be of op het telefoonnummer 09 280 80 22. Deze afspraken zullen plaatsvinden in de voormiddag. Inhoudelijke vragen over het openbaar onderzoek of het dossier kunnen eveneens gesteld worden via stedenbouw@depinte.be of op het telefoonnummer 09 280 80 22.


Meer info over volgende punten vindt u onderaan op deze pagina:

 

Raadplegen van de dossiers

De dossiers kunnen geraadpleegd worden via het digitale omgevingsloket van Vlaanderen (via de zoekfunctie geeft u het adres, de aanvrager, de projectnaam of het projectnummer van de aanvraag in).
 
Voor bijkomende informatie kunt u steeds terecht bij de dienst stedenbouw (bureau 12). U dient hiervoor een afspraak te maken via stedenbouw@depinte.be of op het telefoonnummer 09 280 80 22.

 

Indienen van bezwaarschriften

Bezwaren of opmerkingen over de omgevingsaanvragen kunnen schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan op volgende manieren:
 
  • bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket
  • per aangetekende brief gericht aan het college (Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte)
  • tegen ontvangstbewijs aan de balie van de dienst Ruimtelijke ordening
In geval de indiener van een bezwaar aan de balie een ontvangstbewijs wenst te ontvangen, dient deze zelf een kopie van het voorblad of, indien gewenst, van alle bladen mee te brengen. Voor bezwaarschriften die gegroepeerd worden afgegeven aan de balie, en in het geval er geen kopies worden voorgelegd, wordt slechts één ontvangstbewijs afgeleverd op naam van de indiener met vermelding van het aantal ingediende bezwaarschriften.
 

Openbare onderzoeken: bekendmaking en opvolging

Wanneer een openbaar onderzoek plaatsvindt in een omgevingsaanvraag wordt het dossier gedurende een periode van 30 dagen ter inzage gelegd bij de gemeente.

Het openbaar onderzoek wordt aangekondigd door middel van: 
  • een bericht op deze pagina van de gemeentelijke website 
  • een brief aan de aanpalenden van het perceel/de percelen van de aanvraag
  • een gele affiche op de plaats van de aanvraag langs de straatkant (in geval van grote verkavelingen: op verschillende plaatsen langs het goed)

Elke belanghebbende kan tijdens deze periode een schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente. 
 
Behandeling van bezwaarschriften  
Vervolgens worden de bezwaren behandeld door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Bij stedenbouwkundige aanvragen voor gebouwen met een grote omvang of een belangrijke functie of locatie in de gemeente worden de bezwaren ook behandeld door de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro). Idem voor grote verkavelingsaanvragen en voor ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s).

De evaluatie van de bezwaren door de omgevingsambtenaar en eventueel door de Gecoro worden toegevoegd aan de beslissing over de vergunning door het college van burgemeester en schepenen. Deze beslissing (zowel vergunning als weigering) wordt nogmaals 30 dagen uitgehangen voor het perceel van de aanvraag. 
Binnen deze termijn kan een beroep worden ingediend tegen de beslissing bij de Deputatie van Oost-Vlaanderen. Hoe een beroep kan worden ingediend, kunt u lezen op de beslissing die uithangt of u kunt contact opnemen met de dienst Ruimtelijke Ordening en Milieu via het nummer 09 280 80 22. 

Gezien deze uitgebreide en formele procedure is het niet haalbaar om bezwaarschriften individueel te beantwoorden. Een antwoord achteraf is dus ongebruikelijk. Nadat de beslissing door het college van burgemeester en schepenen genomen is, wordt de vergunning of weigering uitgehangen aan het perceel.
 
Meer info: www.ruimtelijkeordening.be (Uitvoeringsbesluiten > Vergunningen > tweede puntje onder Vergunningen procedures)
 
 

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

OMV_2020057625   -   OV/2020/00095
De heer Tack Marc heeft een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.
De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Reevijver 18 te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44012, sectie B, perceel 590K.
 
Het betreft een aanvraag tot: plaatsen van een veranda op 3,6m van de zijdelingse perceelsgrens in plaats van op minimum 4m van de zijdelingse perceelsgrens
 
Het openbaar onderzoek loopt van 10/07/2020 tot en met 08/08/2020
 
Binnen deze periode kan u, op afspraak, het dossier komen inkijken. Op het publieke loket van het omgevingsloket kan u eveneens beperkte informatie bekijken.
 
Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal worden ingediend via het omgevingsloket of per aangetekende brief verstuurd worden naar het college van burgemeester en schepenen tot en met 08/08/2020.

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

OMV_2020072142  -   OV/2020/00113
De heer Rasschaert en mevrouw Genie hebben een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.
De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Leeuwerikstraat 40 te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44012, sectie A, perceel 13E2.

Het betreft een aanvraag tot: regulariseren van een losstaand bijgebouw waarbij wordt afgeweken van de verkavelingsvoorschriften voor wat betreft de inplanting (op 15cm van de linkerperceelsgrens in plaats van op minimum 60cm), de oppervlakte (137m² in plaats van maximum 28m²) en de breedtes en lengtes (19,98m in plaats van maximum 7m op 6,67m in plaats van maximum 4m)
 
Het openbaar onderzoek loopt van 10/07/2020 tot en met 08/08/2020.

Binnen deze periode kan u, op afspraak, het dossier komen inkijken. Op het publieke loket van het omgevingsloket kan u eveneens beperkte informatie bekijken.
 
Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal worden ingediend via het omgevingsloket of per aangetekende brief verstuurd worden naar het college van burgemeester en schepenen tot en met 08/08/2020.

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

OMV_2020069982  -   OV/2020/00112
De heer Rasschaert en mevrouw Genie hebben een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.
De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Leeuwerikstraat 40 te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44012, sectie A, perceel 13E2.

Het betreft een aanvraag tot: verbouwen en uitbreiden van een halfopen eengezinswoning + verbouwen van de garage waarbij wordt afgeweken van de verkavelingsvoorschriften voor wat betreft de inplanting van de uitbreiding (op 3m van de zijdelingse perceelsgrens in plaats van op minimum 4m), de uitvoering van het dak (platte daken in plaats van een helling van minimum 30°) en de totale bouwdiepte (18m diep in plaats van maximum 15m diep)
 
Het openbaar onderzoek loopt van 10/07/2020 tot en met 08/08/2020.

Binnen deze periode kan u, op afspraak, het dossier komen inkijken. Op het publieke loket van het omgevingsloket kan u eveneens beperkte informatie bekijken.
 
Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal worden ingediend via het omgevingsloket of per aangetekende brief verstuurd worden naar het college van burgemeester en schepenen tot en met 08/08/2020.

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

OMV_2020069982  -   OV/2020/00112
De heer Claeys Thijs heeft een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.
De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Pont-noord 19 te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44079, sectie A, perceel 478B.

Het betreft een aanvraag tot: verkavelen van een perceel in twee loten (één open bebouwing) waarbij lot 1 met de bestaande woning uit de verkaveling wordt gesloten
 
Het openbaar onderzoek loopt van 10/07/2020 tot en met 08/08/2020.

Binnen deze periode kan u, op afspraak, het dossier komen inkijken. Op het publieke loket van het omgevingsloket kan u eveneens beperkte informatie bekijken.
 
Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal worden ingediend via het omgevingsloket of per aangetekende brief verstuurd worden naar het college van burgemeester en schepenen tot en met 08/08/2020.

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

OMV_202068265  -   OV/2020/00103
De Vuyst Alain heeft een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.
De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Bommelstraat 23 te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44012, sectie B, perceel 472Y.

Het betreft een aanvraag tot: bouwen van een tuinhuis tot net aan de perceelsgrens waarbij wordt afgeweken van de verkavelingsvoorschriften voor wat betreft de hoogte (3,3m hoog in plaats van maximum 2m hoog bij werken tot aan/op de perceelsgrens
 
Het openbaar onderzoek loopt van 10/07/2020 tot en met 08/08/2020.

Binnen deze periode kan u, op afspraak, het dossier komen inkijken. Op het publieke loket van het omgevingsloket kan u eveneens beperkte informatie bekijken.
 
Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal worden ingediend via het omgevingsloket of per aangetekende brief verstuurd worden naar het college van burgemeester en schepenen tot en met 08/08/2020.

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

OMV_2020077868  -   OV/2020/00120
De Laender Freddy heeft een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.
De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Lusthof 1 te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44012, sectie A, perceel 141K3.

Het betreft een aanvraag tot: plaatsen van een prefabgarage en verstevigen van de berm in betonplaten waarbij wordt afgeweken van de verkavelingsvoorschriften voor wat betreft de inplanting van de garage (de garage komt 1,46m uit de zone voor alleenstaande tuinbergingen/garages)
 
Het openbaar onderzoek loopt van 17/07/2020 tot en met 15/08/2020.

Binnen deze periode kan u, op afspraak, het dossier komen inkijken. Op het publieke loket van het omgevingsloket kan u eveneens beperkte informatie bekijken.
 
Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal worden ingediend via het omgevingsloket of per aangetekende brief verstuurd worden naar het college van burgemeester en schepenen tot en met 08/08/2020.

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

OMV_2020060693   -   OV/2020/00107
De heer Coessens en mevrouw Vancoppernolle hebben een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.
De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Pont-noord 70 te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44012, sectie A, perceelnummers 569N.

Het betreft een aanvraag tot: verbouwen en uitbreiden van een losstaande eengezinswoning waarbij wordt afgeweken van de verkavelingsvoorschriften voor wat betreft de gebruikte materialen (gedeeltelijk in hout), de kroonlijsthoogte (6,10m boven het maaiveld in plaats van maximum 6m), de uitvoering van het dak (volledig plat dak in plaats van minstens 50% hellend) en de afstand tot aan de voorbouwlijn (bij het 1e verdiep komt dit op 7,3m in plaats van op minimum 8m)

Het openbaar onderzoek loopt van 22/07/2020 tot en met 20/08/2020
 
Binnen deze periode kan u, op afspraak, het dossier komen inkijken. Op het publieke loket van het omgevingsloket kan u eveneens beperkte informatie bekijken.
 
Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal worden ingediend via het omgevingsloket of per aangetekende brief verstuurd worden naar het college van burgemeester en schepenen tot en met 20/08/2020.

Bekendmaking wijzigingsverzoek aanvraag omgevingsvergunning

OMV_2020012354   -   VV/2020/00054
Matexi Projects NV heeft een wijzigingsverzoek tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.
De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Moerkensheide zn te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44012, sectie C, perceelnummers 99C6, 106F, 106E, 108E, 109H, 110G, 111L, 113D en 114Y
  
Het betreft een aanvraag tot: verkavelen van een aantal percelen in 15 loten waarvan 14 loten geschikt zijn voor het oprichten van eengezinswoning (type halfopen of gesloten bebouwing) Lot 1 is geschikt voor de oprichting van een meergezinswoning + aanleggen van nieuwe wegenis
Omwille van het wijzigingsverzoek wordt een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd van 22/07/2020 tot en met 20/08/2020.

Binnen deze periode kan u, op afspraak, het dossier komen inkijken. Op het publieke loket van het omgevingsloket kan u eveneens beperkte informatie bekijken.
 
Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal worden ingediend via het omgevingsloket of per aangetekende brief verstuurd worden naar het college van burgemeester en schepenen tot en met 20/08/2020.
 

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

OMV_2020078466   -   VV/2020/00126
XP2 BVBA heeft een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.
De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Nazarethstraat 51 te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44012, sectie A, perceel 26K3 en 26E3.
 
Het betreft een aanvraag tot: opsplitsen van een perceel in drie loten + slopen van bestaande garage en bergingen
 
Het openbaar onderzoek loopt van 29/07/2020 tot en met 27/08/2020
 
Binnen deze periode kan u, op afspraak, het dossier komen inkijken. Op het publieke loket van het omgevingsloket kan u eveneens beperkte informatie bekijken.
 
Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal worden ingediend via het omgevingsloket of per aangetekende brief verstuurd worden naar het college van burgemeester en schepenen tot en met 27/08/2020.
 

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

OMV_2020078871   -   OV/2020/00124
Claeys Lien heeft een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.
De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Bommelstraat 15 te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44012, sectie B, perceel 473M3.

Het betreft een aanvraag tot: plaatsen van een carport waarbij wordt afgeweken van het rup Centrumbocht voor wat betreft de inplanting van de carport (op minder dan 5m van het hoofdgebouw)
 
Het openbaar onderzoek loopt van 29/07/2020 tot en met 27/08/2020.
Binnen deze periode kan u, op afspraak, het dossier komen inkijken. Op het publieke loket van het omgevingsloket kan u eveneens beperkte informatie bekijken.
 
Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal worden ingediend via het omgevingsloket of per aangetekende brief verstuurd worden naar het college van burgemeester en schepenen tot en met 27/08/2020.
 

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

OMV_2020072674   -   OV/2020/00132
De heer Van Caelenberghe en mevrouw Van Damme hebben een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.
De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Heirweg zn te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44012, sectie C, perceel 219E.
 
Het betreft een aanvraag tot: bouwen van een alleenstaande eengezinswoning waarbij wordt afgeweken van de verkavelingsvoorschriften voor wat betreft de kroonlijsthoogte (door een insprong in de woning komt de kroonlijsthoogte gedeeltelijk op 6,94m in plaats van maximum op 6m) en de gevelbreedte (11,3m breed in plaats van maximum 10m breed)
 
Het openbaar onderzoek loopt van 31/07/2020 tot en met 29/08/2020
 
Binnen deze periode kan u, op afspraak, het dossier komen inkijken. Op het publieke loket van het omgevingsloket kan u eveneens beperkte informatie bekijken.
 
Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal worden ingediend via het omgevingsloket of per aangetekende brief verstuurd worden naar het college van burgemeester en schepenen tot en met 29/08/2020.
 

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

OMV_2020075403   -   OV/2020/00133
De heer Pieters en mevrouw Debergh hebben een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.
De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Het Wijngaardeke 30 te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44012, sectie A, perceel 475E2.

Het betreft een aanvraag tot: renoveren en verbouwen van een half open woning waarbij wordt afgeweken van de verkavelingsvoorschriften voor wat betreft de afwerking (hout in plaats van baksteenmetselwerk), de uitvoering van het dak (gedeeltelijk plat in plaats van hellend), de hoogte van de kroonlijst (meer dan 3m hoog) en de fietsenberging ligt in de bouwvrije zijstrook
 
Het openbaar onderzoek loopt van 31/07/2020 tot en met 29/08/2020.
Binnen deze periode kan u, op afspraak, het dossier komen inkijken. Op het publieke loket van het omgevingsloket kan u eveneens beperkte informatie bekijken.
 
Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal worden ingediend via het omgevingsloket of per aangetekende brief verstuurd worden naar het college van burgemeester en schepenen tot en met 29/08/2020.

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

OMV_2020091080   -   VV/2020/00142
De heer Hellebaut Benjamin heeft een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.
De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Koersveldlaan zn te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44012, sectie C, perceel 145A2.

Het betreft een aanvraag tot: splitsen van een perceel in twee loten voor open bebouwing + rooien van bomen
 
Het openbaar onderzoek loopt van 03/08/2020 tot en met 01/09/2020.
Binnen deze periode kan u, op afspraak, het dossier komen inkijken. Op het publieke loket van het omgevingsloket kan u eveneens beperkte informatie bekijken.
 
Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal worden ingediend via het omgevingsloket of per aangetekende brief verstuurd worden naar het college van burgemeester en schepenen tot en met 01/09/2020.
 

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

OMV_2020089576   -   OV/2020/00146
De heer Vanhulle en mevrouw Quataert hebben een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.
De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Keistraat 129A te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44012, sectie B, perceel 555T en 555H.
  
Het betreft een aanvraag tot: uitbreiden van een woning en oprichten van een bijgebouw waarbij wordt afgeweken van de verkavelingsvoorschriften voor wat betreft de uitvoering van het dak van de uitbreiding (plat in plaats van hellend) en de oppervlakte van het bijgebouw (48m² in plaats van maximum 21m²)

Het openbaar onderzoek loopt van 06/08/2020 tot en met 04/09/2020.

Binnen deze periode kan u, op afspraak, het dossier komen inkijken. Op het publieke loket van het omgevingsloket kan u eveneens beperkte informatie bekijken.
 
Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal worden ingediend via het omgevingsloket of per aangetekende brief verstuurd worden naar het college van burgemeester en schepenen tot en met 04/09/2020.
 

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

OMV_2020092600   -   OV/2020/00144
De heer Neil Coen heeft een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.
De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Bommelhoek 6 te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44012, sectie A, perceel 141S.
  
Het betreft een aanvraag tot: verstevigen van de gracht + plaatsen van een tuinhuis waarbij wordt afgeweken van de verkavelingsvoorschriften voor wat betreft de inplanting van het tuinhuis (op 1m van de woning in plaats van in de zone voor tuinbergingen)
Het openbaar onderzoek loopt van 06/08/2020 tot en met 04/09/2020.

Binnen deze periode kan u, op afspraak, het dossier komen inkijken. Op het publieke loket van het omgevingsloket kan u eveneens beperkte informatie bekijken.
 
Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal worden ingediend via het omgevingsloket of per aangetekende brief verstuurd worden naar het college van burgemeester en schepenen tot en met 04/09/2020.