Openbare onderzoeken

Hierna vindt u de bekendmakingen van openbare onderzoeken (de meest recente vindt u voortaan bovenaan op deze pagina). Meer info over volgende punten vindt u onderaan op deze pagina:
 
 

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

OMV_2019105095   -   OV/2019/00157
De heer Callant en mevrouw Reynvoet hebben een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Berkenlaan 1A te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44012, sectie B, perceel 515B4.

Het betreft een aanvraag tot: bouwen van een alleenstaande ééngezinswoning met tuinberging waarbij wordt afgeweken van de voorschriften van het RUP Centrumbocht voor wat betreft de bouwdiepte op het verdiep (14m in plaats van maximum 12m)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 01 november 2019. Dit kan op volgende manieren: per aangetekende brief; aan de balie van de dienst Ruimtelijke Ordening & Milieu; via het omgevingsloket.
 

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

OMV_2019079762   -   OV/2019/00150 
De heer De Vreese Pascal heeft een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Moerekensheide zn te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44012, sectie C, perceel 98A4.

Het betreft een aanvraag tot: bouwen van een koppelwoning waarbij wordt afgeweken van de gemeentelijke stedenbouwkundige voorschriften voor wat betreft de voorbouwlijn (op 1,55m van de rooilijn in plaats van minimum 5m ingeval een autostalplaats is aangebracht in het hoofdgebouw) en de uitvoering van het dak (meer dan 1/3 van de totale dakoppervlakte is minder dan 5°)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 29 oktober 2019. Dit kan op volgende manieren: per aangetekende brief; aan de balie van de dienst Ruimtelijke Ordening & Milieu; via het omgevingsloket.

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

OMV_2019106657   -   OV/2019/00153
De heer De Witte Mark heeft een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Heirweg 21 te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44012, sectie C, perceel 243H.

Het betreft een aanvraag tot: plaatsen van een carport naast bestaande carport + plaatsen van zonnepanelen waarbij wordt afgeweken van de verkavelingsvoorschriften voor wat betreft de inplanting van de carport (in de bouwvrije zijstrook)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 25 oktober 2019. Dit kan op volgende manieren: per aangetekende brief; aan de balie van de dienst Ruimtelijke Ordening & Milieu; via het omgevingsloket.

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

OMV_2019074856   -   VV/2019/00117
De heer Merckx en mevrouw David hebben een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Magaret 16 te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44012, sectie C, perceel 383N2.

Het betreft een aanvraag tot: opsplitsen van een perceel in twee loten zoals in de oorspronkelijke verkaveling

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 19 oktober 2019. Dit kan op volgende manieren: per aangetekende brief; aan de balie van de dienst Ruimtelijke Ordening & Milieu; via het omgevingsloket.

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

OMV_2019101096   -   VV/2019/00146 
De heer Van De Wiele en mevrouw Bosmans hebben een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Moerkensheide 26 te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44012, sectie C, perceel 99A5.

Het betreft een aanvraag tot: wijzigen voorschrift lot 46: zwembad en/of vijver wel toegelaten met een maximum totale oppervlakte van 45m²

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 18 oktober 2019. Dit kan op volgende manieren: per aangetekende brief; aan de balie van de dienst Ruimtelijke Ordening & Milieu; via het omgevingsloket.
 

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

OMV_2019100360   -   OV/2019/00144 
De heer Feys - mevrouw Cluyse hebben een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Polderdreef 135 te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44079, sectie B, perceel 59E.

Het betreft een aanvraag tot: oprichten van een bijgebouw + aanleggen van verhardingen waarbij wordt afgeweken van het RUP Functionele Cluster voor wat betreft de oppervlakte van het bijgebouw (40m² in plaats van maximum 25m²)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 11 oktober 2019. Dit kan op volgende manieren: per aangetekende brief; aan de balie van de dienst Ruimtelijke Ordening & Milieu.

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

OMV_2019102952   -   OV/2019/00148 
De heer Waem Jeroen heeft een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Elsboslaan 37 te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44012, sectie C, perceel 99R3.

Het betreft een aanvraag tot: plaatsen van voorzetrolluiken waarbij wordt afgeweken van de verkavelingsvoorschriften (rolluiken niet toegelaten)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 11 oktober 2019. Dit kan op volgende manieren: per aangetekende brief; aan de balie van de dienst Ruimtelijke Ordening & Milieu.


Raadplegen van de dossiers

 
De dossiers kunnen voortaan geraadpleegd worden via het digitale omgevingsloket van Vlaanderen (via de zoekfunctie geeft u het adres, de aanvrager, de projectnaam of het projectnummer van de aanvraag in).
 
voor bijkomende informatie kunt u steeds terecht bij de dienst stedenbouw (bureau 12). De openingsuren zijn als volgt: iedere werkdag tussen 8.30 en 12.00 uur, op maandagavond van 17 uur tot 19.30 uur en op woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur. In juli en augustus is het gemeentehuis enkel open in de voormiddag. 
 

Indienen van bezwaarschriften

 
Bezwaren of opmerkingen over de omgevingsaanvragen kunnen schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan op volgende manieren:
 
  • per aangetekende brief gericht aan het college (Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte)
  • tegen ontvangstbewijs aan de balie van de dienst Ruimtelijke ordening
  • digitaal via het omgevingsloket
In geval de indiener van een bezwaar aan de balie een ontvangstbewijs wenst te ontvangen, dient deze zelf een kopie van het voorblad of, indien gewenst, van alle bladen mee te brengen. Voor bezwaarschriften die gegroepeerd worden afgegeven aan de balie, en in het geval er geen kopies worden voorgelegd, wordt slechts één ontvangstbewijs afgeleverd op naam van de indiener met vermelding van het aantal ingediende bezwaarschriften.
 

Openbare onderzoeken: bekendmaking en opvolging

Wanneer een openbaar onderzoek plaatsvindt in een omgevingsaanvraag wordt het dossier gedurende een periode van 30 dagen ter inzage gelegd bij de gemeente.

Het openbaar onderzoek wordt aangekondigd door middel van:
  • een bericht op deze pagina van de gemeentelijke website
  • een brief aan de aanpalenden van het perceel/de percelen van de aanvraag
  • een gele affiche op de plaats van de aanvraag langs de straatkant (in geval van grote verkavelingen: op verschillende plaatsen langs het goed)

Elke belanghebbende kan tijdens deze periode een schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente. Dit ofwel door middel van een aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen ofwel door afgifte tegen ontvangstbewijs bij de dienst Stedenbouw van de gemeente.
 
Behandeling van bezwaarschriften  
Vervolgens worden de bezwaren behandeld door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Bij stedenbouwkundige aanvragen voor gebouwen met een grote omvang of een belangrijke functie of locatie in de gemeente worden de bezwaren ook behandeld door de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro). Idem voor grote verkavelingsaanvragen en voor ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s).

De evaluatie van de bezwaren door de omgevingsambtenaar en eventueel door de Gecoro worden toegevoegd aan de beslissing over de vergunning door het college van burgemeester en schepenen. Deze beslissing (zowel vergunning als weigering) wordt nogmaals 30 dagen uitgehangen voor het perceel van de aanvraag.
Binnen deze termijn kan een beroep worden ingediend tegen de beslissing bij de Deputatie van Oost-Vlaanderen. Hoe een beroep kan worden ingediend, kunt u lezen op de beslissing die uithangt of u kunt contact opnemen met de dienst Ruimtelijke Ordening en Milieu via het nummer 09 280 80 22.

Gezien deze uitgebreide en formele procedure is het niet haalbaar om bezwaarschriften individueel te beantwoorden. Een antwoord achteraf is dus ongebruikelijk. Nadat de beslissing door het college van burgemeester en schepenen genomen is, wordt de vergunning of weigering uitgehangen aan het perceel.
 
Meer info: www.ruimtelijkeordening.be (Uitvoeringsbesluiten > Vergunningen > tweede puntje onder Vergunningen procedures)