Openbare onderzoeken

Hierna vindt u de bekendmakingen van openbare onderzoeken (de meest recente vindt u voortaan bovenaan op deze pagina). Meer info over volgende punten vindt u onderaan op deze pagina:
 

 

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

OMV_2020015285   -   OV/2020/00024
De heer Van de Wiele Joost heeft een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Hugo Verriestlaan 24 te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44012, sectie B, perceel 231K2.

Het betreft een aanvraag tot: regularisatie van een garage waarbij wordt afgeweken van de gemeentelijke stedenbouwkundige voorschriften voor wat betreft de inplanting van de carport (op 0,67m achter de voorbouwlijn in plaats van op minimum 8m en op minder dan 1m van de zijdelingse perceelsgrens)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 25 maart 2020. Dit kan op volgende manieren: per aangetekende brief; aan de balie van de dienst Ruimtelijke Ordening & Milieu.
 

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

OMV_2020015537   -   OV/2020/00025
De heer Vanheule en mevrouw Vlerick hebben een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Melkerij 8 (lot A) te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44079, sectie A, perceel 485D.

Het betreft een aanvraag tot: bouwen van een alleenstaande woning waarbij wordt afgeweken van de verkavelingsvoorschriften voor wat betreft de uitvoering van het dak (volledig plat dak terwijl slechts 1/3 van het dakoppervlakte minder dan 5° mag bedragen) en de diepte van het gebouw op het eerste verdiep (15,5m diep in plaats van maximum 15m)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 25 maart 2020. Dit kan op volgende manieren: per aangetekende brief; aan de balie van de dienst Ruimtelijke Ordening & Milieu; via het omgevingsloket.

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

OMV_2020006186   -   OV/2020/00012
De heer Benoit Goemanne heeft een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Lusthof 38 te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44012, sectie A, perceel 141G2.

Het betreft een aanvraag tot: plaatsen van een carport waarbij wordt afgeweken van de verkavelingsvoorschriften voor wat betreft de inplanting (in de voortuinstrook in plaats van in de zijtuin zoals aangeduid op het verkavelingsplan)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 25 maart 2020. Dit kan op volgende manieren: per aangetekende brief; aan de balie van de dienst Ruimtelijke Ordening & Milieu; via het omgevingsloket.
 

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

OMV_2020006051   -   OV/2020/00009
Mevrouw Meire Evelien heeft een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Langevelddreef 88 te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44012, sectie B, perceel 546A6.

Het betreft een aanvraag tot: verbouwen van een ééngezinswoning waarbij wordt afgeweken van de gemeentelijke stedenbouwkundige voorschriften voor wat betreft de afstand van het bijgebouw tot aan de zijdelingse perceelsgrens (2,67m in plaats van minstens 4m bij een kroonlijsthoogte van meer dan 3m)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 12 maart 2020. Dit kan op volgende manieren: per aangetekende brief; aan de balie van de dienst Ruimtelijke Ordening & Milieu.
 

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

OMV_2019074590   -   OV/2020/00006
De heer Heyse Hans namens Volkshaard heeft een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Moortelbos zn te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44012, sectie C, perceel 434A.

Het betreft een aanvraag tot: bouwen van 16 sociale huurwoningen

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 12 maart 2020. Dit kan op volgende manieren: per aangetekende brief; aan de balie van de dienst Ruimtelijke Ordening & Milieu.

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

OMV_2020000142   -   OV/2020/00002
De heer Winrik Lambrecht heeft een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Moerkensheide 68, De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44012, sectie C, perceel 441C2.

Het betreft een aanvraag tot: plaatsen van twee dakvlakramen aan de straatzijde waarbij wordt afgeweken van de verkavelingsvoorschriften (volgens de voorschriften zijn dakvlakramen toegelaten, doch niet aan de straatzijde)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 7 maart 2020. Dit kan op volgende manieren: per aangetekende brief; aan de balie van de dienst Ruimtelijke Ordening & Milieu.
 

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

OMV_2019161781   -   OV/2020/00003
De heer Van Damme en mevrouw Machiels heeft een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Berkenlaan 1K te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44012, sectie B, perceel 515T3.

Het betreft een aanvraag tot: bouwen van een alleenstaande woning + tuinhuis waarbij wordt afgeweken van het RUP Centrumbocht voor wat betreft de inplanting van de woning (op 3m van de perceelsgrens in plaats van op minstens 4m) en de inplanting van het bijgebouw (begint 4m achter de voorbouwlijn in plaats van op minstens 8m)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 7 maart 2020. Dit kan op volgende manieren: per aangetekende brief; aan de balie van de dienst Ruimtelijke Ordening & Milieu.
 

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

OMV_2019162421   -   OV/2019/00229
De heer Torrekens en mevrouw Bogaert hebben een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Melkerij 6 te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44012, sectie A, perceel 817G.

Het betreft een aanvraag tot: bouwen van een alleenstaande woning met garage tot aan de perceelsgrens waarbij wordt afgeweken van de verkavelingsvoorschriften voor wat betreft de uitvoering van het dak (volledig plat in plaats van maximum 20% van de totale dakoppervlakte)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 26 februari 2020. Dit kan op volgende manieren: per aangetekende brief; aan de balie van de dienst Ruimtelijke Ordening & Milieu.
 

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

OMV_2019160580   -   OV/2019/00226
De heer Dewitte en mevrouw Hoste hebben een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Burgemeester Boonelaan 8 te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44012, sectie C, perceel 99F.

Het betreft een aanvraag tot: verbouwen van een eengezinswoning waarbij wordt afgeweken van de verkavelingsvoorschriften voor wat betreft de inplanting van de uitbreiding (3,3m buiten de bouwzone) en de uitvoering van het dak van de uitbreiding (plat dak in plaats van verplicht hellend)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 25 februari 2020. Dit kan op volgende manieren: per aangetekende brief; aan de balie van de dienst Ruimtelijke Ordening & Milieu.

 

Raadplegen van de dossiers

 
De dossiers kunnen voortaan geraadpleegd worden via het digitale omgevingsloket van Vlaanderen (via de zoekfunctie geeft u het adres, de aanvrager, de projectnaam of het projectnummer van de aanvraag in).
 
voor bijkomende informatie kunt u steeds terecht bij de dienst stedenbouw (bureau 12). De openingsuren zijn als volgt: iedere werkdag tussen 8.30 en 12.00 uur, op maandagavond van 17 uur tot 19.30 uur en op woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur. In juli en augustus is het gemeentehuis enkel open in de voormiddag. 
 

Indienen van bezwaarschriften

 
Bezwaren of opmerkingen over de omgevingsaanvragen kunnen schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan op volgende manieren:
 
  • per aangetekende brief gericht aan het college (Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte)
  • tegen ontvangstbewijs aan de balie van de dienst Ruimtelijke ordening
  • digitaal via het omgevingsloket
In geval de indiener van een bezwaar aan de balie een ontvangstbewijs wenst te ontvangen, dient deze zelf een kopie van het voorblad of, indien gewenst, van alle bladen mee te brengen. Voor bezwaarschriften die gegroepeerd worden afgegeven aan de balie, en in het geval er geen kopies worden voorgelegd, wordt slechts één ontvangstbewijs afgeleverd op naam van de indiener met vermelding van het aantal ingediende bezwaarschriften.
 

Openbare onderzoeken: bekendmaking en opvolging

Wanneer een openbaar onderzoek plaatsvindt in een omgevingsaanvraag wordt het dossier gedurende een periode van 30 dagen ter inzage gelegd bij de gemeente.

Het openbaar onderzoek wordt aangekondigd door middel van:
  • een bericht op deze pagina van de gemeentelijke website
  • een brief aan de aanpalenden van het perceel/de percelen van de aanvraag
  • een gele affiche op de plaats van de aanvraag langs de straatkant (in geval van grote verkavelingen: op verschillende plaatsen langs het goed)

Elke belanghebbende kan tijdens deze periode een schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente. Dit ofwel door middel van een aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen ofwel door afgifte tegen ontvangstbewijs bij de dienst Stedenbouw van de gemeente.
 
Behandeling van bezwaarschriften  
Vervolgens worden de bezwaren behandeld door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Bij stedenbouwkundige aanvragen voor gebouwen met een grote omvang of een belangrijke functie of locatie in de gemeente worden de bezwaren ook behandeld door de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro). Idem voor grote verkavelingsaanvragen en voor ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s).

De evaluatie van de bezwaren door de omgevingsambtenaar en eventueel door de Gecoro worden toegevoegd aan de beslissing over de vergunning door het college van burgemeester en schepenen. Deze beslissing (zowel vergunning als weigering) wordt nogmaals 30 dagen uitgehangen voor het perceel van de aanvraag.
Binnen deze termijn kan een beroep worden ingediend tegen de beslissing bij de Deputatie van Oost-Vlaanderen. Hoe een beroep kan worden ingediend, kunt u lezen op de beslissing die uithangt of u kunt contact opnemen met de dienst Ruimtelijke Ordening en Milieu via het nummer 09 280 80 22.

Gezien deze uitgebreide en formele procedure is het niet haalbaar om bezwaarschriften individueel te beantwoorden. Een antwoord achteraf is dus ongebruikelijk. Nadat de beslissing door het college van burgemeester en schepenen genomen is, wordt de vergunning of weigering uitgehangen aan het perceel.
 
Meer info: www.ruimtelijkeordening.be (Uitvoeringsbesluiten > Vergunningen > tweede puntje onder Vergunningen procedures)