Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  Nieuws  /  Oproep nieuwe vertegenwoordigers van de jeugd voor Gecoro

Oproep nieuwe vertegenwoordigers van de jeugd voor Gecoro

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) vervult een adviserende rol in de ontwikkeling van de gemeentelijke ruimtelijke ordening. 

De samenstelling van de Gecoro werd bepaald door de gemeenteraad tijdens de zitting van 26 augustus 2019 en bestaat uit dertien leden, zijnde vijf deskundigen inzake ruimtelijke ordening en acht vertegenwoordigers van volgende maatschappelijke geledingen: land- en tuinbouw, economie en middenstand, mobiliteit, onroerend erfgoed, gezinnen, jeugd, milieu en natuur, senioren. Voor ieder lid van de Gecoro, moet ook een plaatsvervanger aangesteld worden.

Wegens ontslagname van de vertegenwoordiging uit de geleding jeugd doet de gemeente De Pinte een nieuwe oproep naar kandidaten om de jeugd in De Pinte te vertegenwoordigen in de Gecoro. Leden van verenigingen en organisaties die de belangen van de jeugd verdedigen zijn welkom om zich kandidaat te stellen.

Geïnteresseerden dragen hun kandidatuur voor aan hun vereniging of organisatie. Iedere vereniging of organisatie kan één kandidaat en een plaatsvervanger voordragen aan de Gecoro tegen vrijdag 21 mei 2021. Dit kan per mail aan bouwen@depinte.be of per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte.

De kandidaten die als 'vertegenwoordiger jeugd' kunnen aangesteld worden in de Gecoro dienen aan volgende voorwaarden te voldoen:

• Voeling hebben met wat in de gemeente leeft

• Inzicht hebben in of minstens vertrouwd zijn met ruimtelijke ordening

• Voldoende beschikbaar zijn om ambtelijke rapporten op een korte tijd door te nemen, zich een inhoudelijk beeld te vormen van bepaalde ruimtelijke problematiek, erover te vergaderen om tot een advies te komen

• Communicatief en luistervaardig zijn zonder vooringenomenheid

• Notie hebben van de gemeentelijke, provinciale en gewestelijke ruimtelijke beleidsplanning


De voordracht van een kandidaat bevat volgende gegevens:

• naam en adres van de kandidaat met aanduiding effectief of plaatsvervangend lid

• motivatie

• duiding van de relevantie van de vereniging voor de betreffende maatschappelijke geleding jeugd 

• duiding van de eventuele deskundigheid inzake de relatie jeugd en ruimtelijke ordening aan de hand van een curriculum vitae waaruit professioneel of vrijwillig engagement in het domein van de maatschappelijke geleding blijkt


Jouw kandidatuur moet uiterlijk op vrijdag 21 mei 2021 voor 12 uur worden ingediend. Elke kandidatuur dient gemotiveerd en onderbouwd te zijn met een cv.


De Gecoro vergadert gemiddeld acht keer per jaar en meestal 's avonds op een weekdag.

De leden van de Gecoro zijn gehouden een deontologische code na te leven.

boys-3286364_1920-9xwoQ1