Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Wonen  /  Bouwen & Verbouwen  /  Bronbemalingen

Bronbemalingen

Een bronbemaling is een proces waarbij op verschillende plaatsen grondwater wordt opgepompt en via een leiding wordt afgevoerd, om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen. Bij bouwwerken kan dit nodig zijn om het waterpeil in de bodem van de bouwput zodanig te verlagen dat droog gewerkt kan worden onder andere bij de aanleg van leidingen, rioleringsbuizen, kelders, ondergrondse parkeergarages ... 

Wanneer de hoeveelheid op te pompen water de grens van 10 m³/uur overschrijdt, is er een schriftelijke toestemming van Aquafin nodig, bovenop de melding of vergunning. 

Bemalingswerken zijn steeds minstens meldingsplichtig. Dit heeft voor gevolg dat het gemeentebestuur de aanvraag niet zomaar kan weigeren. Het bestuur kan wel voorwaarden opleggen waarmee bij de bemaling rekening dient gehouden. 

Bij die voorwaarden gaat ons gemeentebestuur een stuk verder dan wat de Vlaamse overheid oplegt. Zo moet de bemaling stopgezet worden zodra de ondergrondse constructie geplaatst is. Het bestuur verbiedt ook pompactiviteiten tijdens het bouwverlof. 

Bij elke aanvraag onderzoekt de gemeentelijke milieudienst op welke manier het opgepompte water best geloosd kan worden. De milieuwetgeving stelt trouwens dat het opgepompte water, voor zover dit technisch mogelijk is, terug in de grond buiten de onttrekkingszone wordt gebracht (bijvoorbeeld in een vrijliggend perceel naast de bouwzone). De lozing kan ook in putten, vijvers, bekkens, grachten of waterlopen in de onmiddellijke nabijheid. 

Zijn deze opties niet voorhanden dan kan je het opgepompte water lozen op de regenwaterafvoer (bij een gescheiden rioleringsstelsel). Slechts in uitzonderlijke gevallen kan je lozen in de openbare riolering. Dat water wordt mee met het vuile afvalwater afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallatie. 

De lozing van het opgepompte grondwater moet beperkt blijven tot maximum 30 000 m³/jaar en mag nooit waterlast voor derden veroorzaken. Indien het over hoeveelheden gaat over meer dan 30 000 m³/jaar kan de aanvraag vergunningsplichtig zijn.

Hierbij een overzicht van de huidige actieve bronbemalingen in onze gemeente:

Locatie
  duurtijd
hoeveelheid 
(max m³/dag)
lozing naar
Boeregemstraat 1921 dagen72infiltratie
Koningin Fabiolalaan 3721 dagen168infiltratie
Groenpark 8A7 dagen120infiltratie
Pont-Noord 7030 dagen95Hydrografisch net
Van Eycklaan 2010 dagen144DWA
Nazarethstraat 5715 dagen168
Hydrografisch net
Bommelstraat 33A5 dagen168infiltratie
Inwoners kunnen water halen bij de bronbemalingen waar de lozing doorgaat op de riolering (DWA).