Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Wonen  /  Bouwen & Verbouwen  /  Bronbemalingen

Bronbemalingen

Wat is bronbemaling? 

Een bronbemaling is een proces waarbij op verschillende plaatsen grondwater wordt opgepompt en via een leiding wordt afgevoerd, om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen. Bij bouwwerken kan dit nodig zijn om het waterpeil in de bodem van de bouwput zodanig te verlagen dat droog gewerkt kan worden onder andere bij de aanleg van leidingen, rioleringsbuizen, kelders, ondergrondse parkeergarages ... 
schema_bemaling-dOdSr1

Algemeen geldende bepalingen

Wanneer de hoeveelheid op te pompen water de grens van 10 m³/uur overschrijdt, is er een schriftelijke toestemming van Aquafin nodig, bovenop de melding of vergunning. 
Bemalingswerken zijn steeds minstens meldingsplichtig. Dit heeft voor gevolg dat het gemeentebestuur de aanvraag niet zomaar kan weigeren. Het bestuur kan wel voorwaarden opleggen waarmee bij de bemaling rekening dient gehouden. 
Meer info op de website van Aquafin

Bijkomende bepalingen voor De Pinte

Bij die voorwaarden gaat ons gemeentebestuur een stuk verder dan wat de Vlaamse overheid oplegt. Zo moet de bemaling stopgezet worden zodra de ondergrondse constructie geplaatst is. Het bestuur verbiedt ook pompactiviteiten tijdens het bouwverlof. 
Bij elke aanvraag onderzoekt de gemeentelijke milieudienst op welke manier het opgepompte water best geloosd kan worden. De milieuwetgeving stelt trouwens dat het opgepompte water, voor zover dit technisch mogelijk is, terug in de grond buiten de onttrekkingszone wordt gebracht (bijvoorbeeld in een vrijliggend perceel naast de bouwzone). De lozing kan ook in putten, vijvers, bekkens, grachten of waterlopen in de onmiddellijke nabijheid. 

Zijn deze opties niet voorhanden dan kan je het opgepompte water lozen op de regenwaterafvoer (bij een gescheiden rioleringsstelsel). Slechts in uitzonderlijke gevallen kan je lozen in de openbare riolering. Dat water wordt mee met het vuile afvalwater afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallatie. 
De lozing van het opgepompte grondwater moet beperkt blijven tot maximum 30 000 m³/jaar en mag nooit waterlast voor derden veroorzaken. Indien het over hoeveelheden gaat over meer dan 30 000 m³/jaar kan de aanvraag vergunningsplichtig zijn.
Meer info op website Aquafin

Extra bepaling voor zomerperiode 2021 in De Pinte

Om het grondwaterpeil nog beter te beschermen acht het college van burgemeester en schepenen het wenselijk om de periode waarbij bronbemaling niet wordt toegestaan tijdens de zomermaanden verder te verlengen.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen bronbemalingen toe te staan vanaf 3 juli 2021 tot en met 15 augustus 2021. Vanaf 1 juli 2021 tot en met deze periode mogen ook geen nieuwe bronbemalingen worden opgestart.
Dit zal worden opgelegd als extra bijzondere voorwaarde bij meldingen of vergunningen.

Overzicht huidige actieve bronbemalingen in onze gemeente:

Inwoners kunnen water halen bij de bronbemalingen waar de lozing doorgaat op de riolering (DWA).

Locatie

Duurtijd

Hoeveelheid
(max m³/dag)

Lozing
naar

Boeregemstraat 1921 dagen72Infiltratie
Koningin Fabiolalaan 3721 dagen 168Infiltratie
Van Eycklaan 2010 dagen144DWA
Molenstraat 3A20 dagen192Infiltratie
Veldstraat 24-2690 dagen176Infiltratie
Zwaluwlaan 5
7 dagen
100
RWA
Leeuwerikstraat 40
14 dagen
24
Infiltratie
J. Anthierenslaan 147 dagen168RWA
Grote Steenweg 5114 dagen144Infiltratie
Kriekestraat 12 A30 dagen72Infiltratie
Florastraat 77 A7 dagen168Infiltratie
Eekbulk 1110 dagen96Infiltratie
Florastraat 510 dagen144Infiltratie

Vlaamse regelgeving: 

vlarem-logo-de-pinte-HrfJu1
de-pinte---waterloop-loopje-water-6dvO02

Extra informatie

vlario-logo-joVWS3