Gemeente De Pinte | Agenda gemeente- en OCMW-raad 31 augustus 2020

Agenda gemeente- en OCMW-raad 31 augustus 2020

De zitting van de gemeenteraad met aansluitend OCMW-raad zal plaatsvinden op maandag 31 augustus, om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. 
 

Agenda gemeenteraad (met bijkomend punt)

Openbare zitting
 1. Goedkeuren notulen vorige vergadering
 2. Bekrachtiging burgemeesterbesluit betreffende tijdelijk politiereglement in het kader van de verspreiding van het coronavirus COVID-19. Aanvullende maatregelen betreffende de verplichting tot het dragen van een mondmasker in alle publieke gedeelten van de gemeentelijke en OCMW- gebouwen en faciliteiten en overige drukke plaatsen
 3. Bekrachtiging burgemeesterbesluit betreffende digitaal vergaderen door het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau op 7 augustus 2020
 4. Bekrachtiging burgemeesterbesluit tot opheffing van het burgemeesterbesluit van 3 april 2020 betreffende digitaal vergaderen door het bijzonder comité voor de sociale dienst, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19)
 5. Arbeidsreglement voor het gemeente- en OCMW personeel (art.186 §1 en §2 , 1° en 2° DLB) - vaststelling
 6. Kader uitzendarbeid - vaststelling
 7. Geïntegreerd organogram en de daaruit voortvloeiende formatie van het gemeente- en OCMW personeel - Aanpassing
 8. Gemeentelijke basisschool - schoolwerkplan
 9. Gemeentelijke basisschool - schoolreglement
 10. Poolstok cvba- aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene Vergaderingen
 11. Zichtbaar gebruik van mobiele camera's – verlenen toestemming aan de politiezone Schelde-Leie
 12. Definitief voorontwerp inrichting recyclagepark Zwartegat
 13. Naamswijziging en wijziging statuten, huishoudelijk reglement en afsprakennota - Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)
 14. Toewijzen van nieuwe tijdelijke locatie voor het voltrekken van huwelijken
 15. Vervoerregioraad - nieuw Openbaar Vervoerplan 2021 - kennisname
 16. Samenwerkingsovereenkomst onderhoud fietssnelwegen 2020
 17. CREAT - instappen raamovereenkomst brandbestrijdingsmiddelen
 18. Concessie blauwe zone - goedkeuring
 19. Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - éénrichtingsverkeer en parkeerverbod Cyriel Buysselaan
 20. Retributiereglement voor verkoop van mondmaskers in publieke gebouwen
 21. Reglement op het gebruik van een verplaatsbare vaste camera op een niet-besloten plaats (openbaar domein) inzake sluikstorten en zwerfvuil
 22. Handelshuur De Pastorie Zevergem - Vrijstellen van huur naar aanleiding van de verplichte sluiting door corona-maatregelen.
 23. Concessie Viteux - Vrijstellen van vergoeding naar aanleiding van de verplichte sluiting door corona-maatregelen
 24. Wekelijkse huisvuilophaling in de zomermaanden (toegevoegd punt)
 25. Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter
 26. Mondelinge vragen
 
 

Agenda OCMW-raad

Openbare zitting
 1. Goedkeuren notulen vorige vergadering
 2. Arbeidsreglement voor het gemeente- en OCMW personeel (art.186 §1 en §2 , 1° en 2° DLB) - vaststelling
 3. Arbeidsreglement voor het OCMW personeel (art.186 §2, 3° DLB) - vaststelling
 4. Kader voor uitzendarbeid - vaststelling
 5. Geïntegreerd organogram en de daaruit voortvloeiende formatie van het gemeente- en OCMW personeel
 6. Mededelingen voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
 7. Mondelinge vragen