Gemeente De Pinte | Agenda gemeente- en OCMW-raad 30 juni 2020 (met toegevoegde punten)

Agenda gemeente- en OCMW-raad 30 juni 2020 (met toegevoegde punten)

Om 19 uur 
 
Je kunt deze vergadering online volgen via livestream.


Agenda gemeenteraad

 
Openbare zitting
1. Goedkeuren notulen vorige vergadering
2. Bekrachtiging burgemeesterbesluit tot gedeeltelijke opheffing van het burgemeesterbesluit van 3 april 2020 betreffende digitaal vergaderen door het bijzonder comité voor de sociale dienst, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19)
3. Bekrachtiging burgemeesterbesluit tot opheffing van het burgemeesterbesluit van 20 maart 2020 betreffende digitaal vergaderen door het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19)
4. Aangewezen voorzitter ad hoc commissie zorg - kennisname
5. Jaarrekening 2019 - deel gemeente - vaststellen
6. Jaarrekening 2019 - deel OCMW - goedkeuren
7. Intekenen op de uitgifte van aandelen Apt door Imewo
8. Rapportering organisatiebeheersing 2019 - kennisname
9. Financiële rapportering 2019 - kennisname
10. Hulpverleningszone Centrum – jaarrekening 2019 – kennisname
11. Hulpverleningszone Centrum: budgetwijziging 2020/2 - gewijzigde exploitatie- en investeringsdotatie voor het dienstjaar 2020 – Goedkeuring
12. Begrotingsrekening 2019 – Politiezone Schelde - Leie - kennisname
13. Jaarrekening Cultuurregio Leie Schelde (POLS)
14. Toekenning verhoging van de waarde van maaltijdcheques voor het gemeentepersoneel naar aanleiding van het sectoraal akkoord 2020 voor de lokale en provinciale besturen
15. Toekenning van Ecocheques voor het gemeentepersoneel naar aanleiding van het sectoraal akkoord 2020 voor de lokale en provinciale besturen
16. Samenwerkingsovereenkomst streekwerking Leie-Schelde-Oostrand
17. Renovatie gemeentehuis - lot 01 ruwbouw en afwerking - goedkeuring meerwerken
18. Veneco - concessie zonnepanelen
19. Bibliotheek - Bieblo - overeenkomst vzw Cultuurconnect - Goedkeuring
20. Bibliotheek - Mijn Leestipper - overeenkomst vzw Cultuurconnect - Goedkeuring
21. Opheffen reglement openbaarheid van bestuur
22. Retributiereglement gemeentelijke basisschool
23. Retributiereglement voor het afleveren van fotokopiën en reproducties
24. Reglement naar aanleiding van dringende maatregelen ten gevolge van de coronacrisis
25. Reglement financiële tussenkomst coronakosten voor ondernemingen en verenigingen
26. Reglement voor het gebruik van de infrastructuur van het lokaal bestuur - aanpassing
27. Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - éénrichtingsverkeer Savaanstraat
28. Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter
29. Mondelinge vragen
30. Ondersteuning lokale verkeerstellingen – aankoop van of subsidie voor telramen (punt aangevraagd door raadslid Vanbiervliet)
31. Structurele maatregelen bij het oppompen van grondwater bij bouwwerven (punt aangevraagd door raadslid Claeys)
32. Bestendigen schoolstraten (punt aangevraagd door raadslid Vermeyen)
33. Bijkomende middelen voor lokale besturen uit het Vlaams noodfonds (punt aangevraagd door raadslid Quintyn) 
 

Agenda OCMW-raad

 
Openbare zitting
1. Goedkeuren notulen vorige vergadering
2. Jaarrekening 2019 - deel OCMW - vaststellen
3. Rapportering organisatiebeheersing 2019 - kennisname
4. Financiële rapportering 2019 - kennisname
5. Toekenning verhoging van de waarde van een maaltijdcheque voor het OCMW-personeel (art .186 §1 en § , 1° ,2° en 3° DLB)
6. Toekenning van Ecocheques voor het OCMW-personeel (art.186 1°, 2° en 3°) naar aanleiding van het sectoraal akkoord 2020 voor de lokale en provinciale besturen
7. Samenstelling onderhandelingscommissie - Participatief Project Woonzorgsite Scheldevelde
8. Retributiereglement voor het afleveren van fotokopiën en reproducties
9. Reglement boodschappendienst - verlenging
10. Nominatieve subsidies 2020 - versie RMW 2020-06-29
11. Mededelingen voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
12. Mondelinge vragen
13. Extra Vlaamse middelen voor lokaal armoedebeleid (punt aangevraagd door raadslid Quintyn)