Openbare onderzoeken

Hierna vindt u de bekendmakingen van openbare onderzoeken (de meest recente vindt u voortaan bovenaan op deze pagina). Meer info over volgende punten vindt u onderaan op deze pagina:
 
 

Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

Dekimpe Luc, Baron de Gieylaan 129, 9840 De Pinte heeft een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Baron de Gieylaan 129, 9840 De Pinte, en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, Sectie B, nummer 193N6

Het betreft een aanvraag tot: verbouwen + functiewijziging van een winkel tot een nieuwe woonentiteit waarbij wordt afgeweken van de gemeentelijke stedenbouwkundige voorschriften voor wat betreft de minimale oppervlakte per wooneenheid (68,56m² in plaats van minimaal 80m²)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.be, ten laatste op 18 augustus 2017.
 

Bekendmaking aanvraag verkavelingswijziging

Elias Erwin en Lasseel Inge, Klein Nazareth 13, 9840 De Pinte, hebben een aanvraag voor een verkavelingswijziging ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Klein Nazareth 13, 9840 De Pinte, en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, Sectie A, nummers 5F.

Het betreft een verkavelingswijziging die strekt tot: wijzigen van de verkavelingsvoorschriften met doel tot regularisatie van de bijgebouwen (maximum oppervlakte aan bijgebouwen wijzigen van 40m² naar 59m² (bijgebouw) + 16,5m² (overkapping))


De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen ten laatste op 16 augustus 2017.

Bekendmaking verkavelingsaanvraag

Dedain Joël, Pont-Noord 15, 9840 De Pinte, heeft een verkavelingsaanvraag ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Melkerij zn, 9840 De Pinte, en met als kadastrale omschrijving afdeling 2, Sectie A, nummers 482E en 485D.

Het betreft een nieuwe verkavelingsaanvraag die strekt tot: slopen van bureaus en berging + verkavelen van een perceel grond in twee loten 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen ten laatste op 11 augustus 2017.
 

Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

nv Matexi Projects, Eedstraat 47, 9810 Nazareth heeft aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvragen hebben betrekking op een terrein met als adres Moerkensheide 69 (lot 174), 95 (lot 161), 67 (lot 175), 83 (lot 167), 76 (lot 169), 97 (lot 160), 93 (lot 162), 81 (lot 168), 9840 De Pinte, en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, Sectie C, nummers 188l, 192f, 188h (delen van).

Het betreft een aanvraag waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met betrekking tot: bouwen van een alleenstaande eengezinswoning waarbij wordt afgeweken van de verkavelingsvoorschriften voor wat betreft de dakvorm (zadeldak in plaats van een volledig plat dak of klepdak) en de dakhelling (50° in plaats van maximum 35°) van het bijvolume.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.be, ten laatste op 4 augustus 2017.
 

Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

De Schilder Björn en Pinto Perez Natalie, Pont-noord 101 bus 001, 9840 De Pinte hebben een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Pont-noord 21, 9840 De Pinte, en met als kadastrale omschrijving afdeling 2, Sectie A, nummer 475w4.

Het betreft een aanvraag waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met betrekking tot: bouwen van een halfopen eengezinswoning waarbij wordt afgeweken van de verkavelingsvoorschriften voor wat betreft de uitvoering van het dak (meer dan 1/3 van de dakoppervlakte is minder dan 5°)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.be, ten laatste op 29 juli 2017.
 

Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

Renaat Melis, Rosdamstraat 10, 9051 Sint-Denijs-Westrem heeft een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Pintestraat 42, 42a & 44, 9840 De Pinte, en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, Sectie C, nummer 126n, 126h & 126m.

Het betreft een aanvraag tot: afbreken van drie panden + bouwen van vier residentiewoningen tot op de perceelgrens.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.be, ten laatste op 23 juli 2017.
 

Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

nv Durabrik Bouwbedrijven, Landegemstraat 10, 9031 Gent heeft, een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Lusthof 5 (lot 49), 9840 De Pinte, en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, Sectie A, nummer 120 (deel van).

Het betreft een aanvraag waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met betrekking tot: bouwen van een alleenstaande eengezinswoning waarbij wordt afgeweken van de verkavelingsvoorschriften voor wat betreft de uitvoering van het dak (volledig plat dak in plaats van maximum 1/3 van de totale dakoppervlakte dat minder is dan 5°)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.be, ten laatste op 16 juli 2017.
 

Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

nv Durabrik Bouwbedrijven, Landegemstraat 10, 9031 Gent heeft, een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Lusthof 13 (lot 45), 9840 De Pinte, en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, Sectie A, nummer 120 (deel van).

Het betreft een aanvraag waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met betrekking tot: bouwen van een alleenstaande eengezinswoning waarbij wordt afgeweken van de verkavelingsvoorschriften voor wat betreft de uitvoering van het dak (meer dan 1/3 van de totale dakoppervlakte )

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.be, ten laatste op 16 juli 2017.
 


Inkijken van de dossiers

De aanvragen liggen tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst stedenbouw (bureau 12). De openingsuren zijn als volgt: iedere werkdag tussen 8.30 en 12.00 uur, op maandagavond van 17 uur tot 19.30 uur en op woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur. In juli en augustus is het gemeentehuis enkel open in de voormiddag. 
 

Indienen van bezwaarschriften

Bezwaarschriften kunnen enkel op volgende wijze ingediend worden:
  • per aangetekende brief;
  • aan de balie van de dienst Ruimtelijke ordening.
In geval de indiener een ontvangstbewijs wenst te ontvangen, dient deze zelf een kopie van het voorblad of, indien gewenst, van alle bladen mee te brengen. Voor bezwaarschriften die gegroepeerd worden afgegeven aan de balie, en in het geval er geen kopies worden voorgelegd, wordt slechts één ontvangstbewijs afgeleverd op naam van de indiener met vermelding van het aantal ingediende bezwaarschriften.

Openbare onderzoeken: bekendmaking en opvolging

Wanneer een openbaar onderzoek plaatsvindt in een stedenbouwkundige aanvraag of verkavelingsaanvraag wordt het dossier gedurende een periode van 30 dagen ter inzage gelegd bij de gemeente.

Het openbaar onderzoek wordt aangekondigd door middel van:
  • een bericht op deze pagina van de gemeentelijke website
  • een brief aan de aanpalenden van het perceel/de percelen van de aanvraag
  • een gele affiche op de plaats van de aanvraag langs de straatkant (in geval van grote verkavelingen: op verschillende plaatsen langs het goed)

Elke belanghebbende kan tijdens deze periode een schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente. Dit ofwel door middel van een aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen ofwel door afgifte tegen ontvangstbewijs bij de dienst Stedenbouw van de gemeente.
 
Behandeling van bezwaarschriften  
Vervolgens worden de bezwaren behandeld door de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar. Bij stedenbouwkundige aanvragen voor gebouwen met een grote omvang of een belangrijke functie of locatie in de gemeente worden de bezwaren ook behandeld door de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GeCoRO). Idem voor grote verkavelingsaanvragen en voor ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s).

De evaluatie van de bezwaren door de stedenbouwkundige ambtenaar en eventueel door de Gecoro worden toegevoegd aan de beslissing over de vergunning door het college van burgemeester en schepenen. Deze beslissing (zowel vergunning als weigering) wordt nogmaals 30 dagen uitgehangen voor het perceel van de aanvraag.
Binnen deze termijn kan een beroep worden ingediend tegen de beslissing bij de Deputatie van Oost-Vlaanderen. Hoe een beroep kan worden ingediend, kunt u lezen op de beslissing die uithangt of u kunt contact opnemen met de dienst Ruimtelijke Ordening en Milieu via het nummer 09 280 80 20.

Gezien deze uitgebreide en formele procedure is het niet haalbaar om bezwaarschriften individueel te beantwoorden. Een antwoord achteraf is dus ongebruikelijk. Nadat de beslissing door het college van burgemeester en schepenen genomen is, wordt de vergunning of weigering uitgehangen aan het perceel.
 
Meer info: www.ruimtelijkeordening.be (Uitvoeringsbesluiten > Vergunningen > tweede puntje onder Vergunningen procedures)