Openbare onderzoeken

Hierna vindt u de bekendmakingen van openbare onderzoeken (de meest recente vindt u voortaan bovenaan op deze pagina). Meer info over volgende punten vindt u onderaan op deze pagina:
 
 

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

Dhr. De Wilde Koen, Landuitstraat 11, 9840 De Pinte heeft een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend bij de Deputatie van Oost-Vlaanderen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Landuitstraat 11, 9840 De Pinte, en met als kadastrale omschrijving afdeling 2, Sectie A, nummer 557g, 570a en 571

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting/activiteit: verhogen dakconstructie en uitbreiden melkveestal, op te richten melktank en bouwen van een loods met overdekt mestvaalt en aanhorigheden + verandering en hernieuwing van de milieu- of omgevingsvergunning (Lozen van bedrijfsafvalwater, max. 2 m³/h, opslag van 300 l olie, 1 brandstofverdeelslang, stallen van 331 runderen, stallen van 2 paarden, stallen van 8 voertuigen en/of aanhangwagens, koelvermogen van 8,86 kW, opslag van 5.000 l (4,25 ton) mazout, opslag van 650 kg/l gevaarlijke stoffen in kleine verpakking, opslag van 70 m³ stro, opslag van 4.790 m³ dierlijke mest, opslag van 20.000 l (20,4 ton) melk, opslag van 5.770 m³ groenvoeders (incl. 70 m³ graan), grondwaterwinning met een debiet van 5.499m³/jaar en maximaal 18 m³/dag)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen ten laatste op 21 oktober 2017.
 

Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

Dhr. Hanoulle Thibaut en mevr. Baten Elke, Eekbulk 30, De Pinte hebben een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Eekbulk 30, 9840 De Pinte, en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, Sectie B, nummer 406a2

Het betreft een aanvraag waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met betrekking tot: vervangen van een oud tuinhuis door een nieuw tuinhuis waarbij wordt afgeweken van de verkavelingsvoorschriften voor wat betreft de oppervlakte (10m² in plaats van 6m²) en de inplanting (op 1,3m en 1,4m van de perceelgrens in plaats van op 2m)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen ten laatste op 18 oktober 2017.
 

Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

Mevr. Verschraegen Kathleen, Warande 22, 9840 De Pinte, heeft een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Warande 22, 9840 De Pinte, en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, Sectie A, nummer 116c2

Het betreft een aanvraag waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met betrekking tot: plaatsen van een afsluiting met panelen in plaats van een levende haag of draadafsluiting

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen ten laatste op 11 oktober 2017.
 

Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

Mevr. Vereecken Sylvia en mevr. Van Wambeke Annelies, Geelgorslaan 6, 9840 De Pinte hebben een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Vlierstraat 6a, 9840 De Pinte, en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, Sectie B, nummer 566v2.

Het betreft een aanvraag waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met betrekking tot: bouwen van een vrijstaande woning met fiets/tuinberging waarbij wordt afgeweken van de verkavelingsvoorschriften voor wat betreft de uitvoering van het dak (volledig plat dak in plaats van een dak met helling tussen 25° en 55°)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen ten laatste op 5 oktober 2017.
 

Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

Dhr. Heyndrickx Mario, Wautersdreef 26, 9090 Melle heeft een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Pont-Noord 88, 9840 De Pinte, en met als kadastrale omschrijving afdeling 2, Sectie A, nummer 467p.

Het betreft een aanvraag waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met betrekking tot: slopen van bestaande woning + bouwen van een villa met bijhorend poolhouse en zwembad waarbij wordt afgeweken van het RUP Zevergem - Scheldedorp voor wat betreft de uitvoering van het dak (volledig plat dak in plaats van maximum 1/3 van de totale dakoopervlakte minder dan 5°)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen ten laatste op 28 september 2017.
 

Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

Dhr. Criquielion Johan voor VMSW, Koloniënstraat 40, 1000 Brussel heeft een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Moerkensheide zn, 9840 De Pinte, en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, Sectie C, nummer 434a.

Het betreft een aanvraag tot: aanleg van alle verhardingen en bijhorende omgevingsgroen + rioleringswerken

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen ten laatste op 28 september 2017.
 

Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

Martens Ninke, Lange Boomgaardstraat 106, 9000 Gent heeft een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Breughellaan 5, 9840 De Pinte, en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, Sectie B, nummer 445w3

Het betreft een aanvraag waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met betrekking tot: bouwen van een woning met kantoorruimte waarbij wordt afgeweken van de gemeentelijke voorschriften (nokhoogte is 11,6m in plaats van 11m) en de verkavelingsvoorschriften (dak is gedeeltelijk plat in plaats van een hellend dak en het dakterras komt buiten de 10m bouwdiepte)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen ten laatste op 21 september 2017.
 

Inkijken van de dossiers

De aanvragen liggen tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst stedenbouw (bureau 12). De openingsuren zijn als volgt: iedere werkdag tussen 8.30 en 12.00 uur, op maandagavond van 17 uur tot 19.30 uur en op woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur. In juli en augustus is het gemeentehuis enkel open in de voormiddag. 
 

Indienen van bezwaarschriften

Bezwaarschriften kunnen enkel op volgende wijze ingediend worden:
  • per aangetekende brief;
  • aan de balie van de dienst Ruimtelijke ordening.
In geval de indiener een ontvangstbewijs wenst te ontvangen, dient deze zelf een kopie van het voorblad of, indien gewenst, van alle bladen mee te brengen. Voor bezwaarschriften die gegroepeerd worden afgegeven aan de balie, en in het geval er geen kopies worden voorgelegd, wordt slechts één ontvangstbewijs afgeleverd op naam van de indiener met vermelding van het aantal ingediende bezwaarschriften.

Openbare onderzoeken: bekendmaking en opvolging

Wanneer een openbaar onderzoek plaatsvindt in een stedenbouwkundige aanvraag of verkavelingsaanvraag wordt het dossier gedurende een periode van 30 dagen ter inzage gelegd bij de gemeente.

Het openbaar onderzoek wordt aangekondigd door middel van:
  • een bericht op deze pagina van de gemeentelijke website
  • een brief aan de aanpalenden van het perceel/de percelen van de aanvraag
  • een gele affiche op de plaats van de aanvraag langs de straatkant (in geval van grote verkavelingen: op verschillende plaatsen langs het goed)

Elke belanghebbende kan tijdens deze periode een schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente. Dit ofwel door middel van een aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen ofwel door afgifte tegen ontvangstbewijs bij de dienst Stedenbouw van de gemeente.
 
Behandeling van bezwaarschriften  
Vervolgens worden de bezwaren behandeld door de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar. Bij stedenbouwkundige aanvragen voor gebouwen met een grote omvang of een belangrijke functie of locatie in de gemeente worden de bezwaren ook behandeld door de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GeCoRO). Idem voor grote verkavelingsaanvragen en voor ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s).

De evaluatie van de bezwaren door de stedenbouwkundige ambtenaar en eventueel door de Gecoro worden toegevoegd aan de beslissing over de vergunning door het college van burgemeester en schepenen. Deze beslissing (zowel vergunning als weigering) wordt nogmaals 30 dagen uitgehangen voor het perceel van de aanvraag.
Binnen deze termijn kan een beroep worden ingediend tegen de beslissing bij de Deputatie van Oost-Vlaanderen. Hoe een beroep kan worden ingediend, kunt u lezen op de beslissing die uithangt of u kunt contact opnemen met de dienst Ruimtelijke Ordening en Milieu via het nummer 09 280 80 20.

Gezien deze uitgebreide en formele procedure is het niet haalbaar om bezwaarschriften individueel te beantwoorden. Een antwoord achteraf is dus ongebruikelijk. Nadat de beslissing door het college van burgemeester en schepenen genomen is, wordt de vergunning of weigering uitgehangen aan het perceel.
 
Meer info: www.ruimtelijkeordening.be (Uitvoeringsbesluiten > Vergunningen > tweede puntje onder Vergunningen procedures)