Openbare onderzoeken

Hierna vindt u de bekendmakingen van openbare onderzoeken (de meest recente vindt u voortaan bovenaan op deze pagina). Meer info over volgende punten vindt u onderaan op deze pagina:
 

Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

Dhr. Cornelis Bram & Bostyn Lynn, Kauwplein 13, 9000 Gent hebben een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Baron de Gieylaan 52, 9840 De Pinte, en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, Sectie B, nummer 682x2 & 682y2.

Het betreft een aanvraag waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met betrekking tot: uitbreiden en renoveren van een halfopen woning waarbij wordt afgeweken van de BPA-voorschriften voor wat betreft de uitvoering van het dak (plat dak in plaats van een hellend dak) en de bouwdiepte op het gelijkvloers (16,50m in plaats van 15m)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.be, ten laatste op 23 juni 2017.
 

Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

Dhr. Schaubroeck Bart en mevr. Meiresonne Peggy, Baron de Gieylaan 15, 9840 De Pinte heeft een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Baron de Gieylaan 15, 9840 De Pinte, en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, Sectie B, nummer 720z.

Het betreft een aanvraag met betrekking tot: verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning met kantoor waarbij wordt afgeweken van de gemeentelijke stedenbouwkundige voorschriften voor wat betreft de bouwdiepte op het gelijkvloers (meer dan 20m) en het eerste verdiep (dakterras)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.be, ten laatste op 22 juni 2017.
 

Openbaar onderzoek - op- en afritten van de E17

Agentschap Wegen en Verkeer, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81, 9000 Gent heeft een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij het Departement Omgeving.

Het betreft een aanvraag met betrekking tot: aanpassen van de op- en afritten van de E17 (Gent-Kortrijk) naar de N60 - Nieuwe Steenweg (Gent-Oudenaarde). Deze werken behoren tot het project van uitvoering van het TV3V-project (4072 en 4110; "wegenwerken van gevaarlijke punten en wegvakken N60 Nieuwe Steenweg en op- en afritten E17". Het betreft wegenis- en rioleringswerken.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.be, ten laatste op 18 juni 2017.

Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

Dhr. Bradt Filip, Keistraat 141, 9840 De Pinte heeft een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Keistraat 141, 9840 De Pinte, en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, Sectie B, nummer 559y.

Het betreft een aanvraag waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met betrekking tot: afbreken van een bestaand tuinhuis + bouwen van een nieuw tuinhuis (30,7m²) waarbij wordt afgeweken van de verkavelingsvoorschriften voor wat betreft het totaal aan overdekte constructies. (38,7m² in plaats van de maximum toegelaten 32m²)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.be, ten laatste op 15 juni 2017.

Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

Dhr. Cobbaut en mevr. Dierckens, Ploegstraat 18, 9310 Aalst, hebben een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Baron de Gieylaan 104 - 106, 9840 De Pinte, en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, Sectie B, nummer 634e, 637f en 636a

Het betreft een aanvraag met betrekking tot: verbouwen van een restaurant en woning tot 1 hoofdgebouw (woning) en 1 bijgebouw

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.be, ten laatste op 9 juni 2017.
 

Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

Dhr. Pascal De Vreese, Nieuwstraat 10, 9840 De Pinte, heeft een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Pintestraat 63, 9840 De Pinte, en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, Sectie B, nummer 473l4

Het betreft een aanvraag met betrekking tot: bouwen van een dubbele garage waarbij wordt afgeweken van de gemeentelijke stedenbouwkundige voorschriften voor wat betreft de hoogte van de garage (3m in plaats van de voorgeschreven 2m op de zijdelingse perceelgrens)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.be, ten laatste op 7 juni 2017
 

Bekendmaking wijziging van een verkaveling

Vereecken - Van Wambeke Sylvia en Annelies, Geelgorslaan 6, 9840 De Pinte, hebben een verkavelingsaanvraag ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Vlierstraat zn, 9840 De Pinte, en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, Sectie B, nummer 566v2

Het betreft een aanvraag tot wijziging van een verkaveling, die strekt tot: wijzigen lot 3

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 2 juni 2017.
 

Bekendmaking verkavelingsaanvraag

Mevr. De Jong Aglika, Klossestraat 21, 9840 De Pinte, heeft een verkavelingsaanvraag ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Klossestraat 21, 9840 De Pinte, en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, Sectie B, nummer 392g

Het betreft een aanvraag met betrekking tot: verkavelen van een perceel grond in drie loten: 2 loten voor half-open bebouwing en 1 lot voor open bebouwing

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 28 mei 2017.
 

Bekendmaking aanvraag milieuvergunning

EFR Belgium bvba, Kapelsesteenweg 71, 2180 Ekeren heeft een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 ingediend voor het verder exploiteren en veranderen van een tankstation met shop, gelegen in 9840 De Pinte, Polderdreef 9.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 25 mei 2017 voor 12 uur
 
 

Inkijken van de dossiers

De aanvragen liggen tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst stedenbouw (bureau 12). De openingsuren zijn als volgt: iedere werkdag tussen 8.30 en 12.00 uur, op maandagavond van 17 uur tot 19.30 uur en op woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur. In juli en augustus is het gemeentehuis enkel open in de voormiddag. 
 

Indienen van bezwaarschriften

Bezwaarschriften kunnen enkel op volgende wijze ingediend worden:
  • per aangetekende brief;
  • aan de balie van de dienst Ruimtelijke ordening.
In geval de indiener een ontvangstbewijs wenst te ontvangen, dient deze zelf een kopie van het voorblad of, indien gewenst, van alle bladen mee te brengen. Voor bezwaarschriften die gegroepeerd worden afgegeven aan de balie, en in het geval er geen kopies worden voorgelegd, wordt slechts één ontvangstbewijs afgeleverd op naam van de indiener met vermelding van het aantal ingediende bezwaarschriften.

Openbare onderzoeken: bekendmaking en opvolging

Wanneer een openbaar onderzoek plaatsvindt in een stedenbouwkundige aanvraag of verkavelingsaanvraag wordt het dossier gedurende een periode van 30 dagen ter inzage gelegd bij de gemeente.

Het openbaar onderzoek wordt aangekondigd door middel van:
  • een bericht op deze pagina van de gemeentelijke website
  • een brief aan de aanpalenden van het perceel/de percelen van de aanvraag
  • een gele affiche op de plaats van de aanvraag langs de straatkant (in geval van grote verkavelingen: op verschillende plaatsen langs het goed)

Elke belanghebbende kan tijdens deze periode een schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente. Dit ofwel door middel van een aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen ofwel door afgifte tegen ontvangstbewijs bij de dienst Stedenbouw van de gemeente.
 
Behandeling van bezwaarschriften  
Vervolgens worden de bezwaren behandeld door de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar. Bij stedenbouwkundige aanvragen voor gebouwen met een grote omvang of een belangrijke functie of locatie in de gemeente worden de bezwaren ook behandeld door de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GeCoRO). Idem voor grote verkavelingsaanvragen en voor ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s).

De evaluatie van de bezwaren door de stedenbouwkundige ambtenaar en eventueel door de Gecoro worden toegevoegd aan de beslissing over de vergunning door het college van burgemeester en schepenen. Deze beslissing (zowel vergunning als weigering) wordt nogmaals 30 dagen uitgehangen voor het perceel van de aanvraag.
Binnen deze termijn kan een beroep worden ingediend tegen de beslissing bij de Deputatie van Oost-Vlaanderen. Hoe een beroep kan worden ingediend, kunt u lezen op de beslissing die uithangt of u kunt contact opnemen met de dienst Ruimtelijke Ordening en Milieu via het nummer 09 280 80 20.

Gezien deze uitgebreide en formele procedure is het niet haalbaar om bezwaarschriften individueel te beantwoorden. Een antwoord achteraf is dus ongebruikelijk. Nadat de beslissing door het college van burgemeester en schepenen genomen is, wordt de vergunning of weigering uitgehangen aan het perceel.
 
Meer info: www.ruimtelijkeordening.be (Uitvoeringsbesluiten > Vergunningen > tweede puntje onder Vergunningen procedures)