Openbare onderzoeken

Hierna vindt u de bekendmakingen van openbare onderzoeken (de meest recente vindt u voortaan bovenaan op deze pagina). Meer info over volgende punten vindt u onderaan op deze pagina:
 
 

Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

nv Durabrik bouwbedrijven, Landegemstraat 10, 9031 Gent heeft een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Bommelhoek 6 (lot15), 9840 De Pinte, en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, Sectie A, nummer 122d.

Het betreft een aanvraag waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met betrekking tot: bouwen van een vrijstaande woning waarbij wordt afgeweken van de verkavelingsvoorschriften voor wat betreft de inplanting (3m in plaats van de voorgeschreven 4m bij kronnlijsthoogte hoger dan 3,30m)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.be, ten laatste op 24 mei 2017.
 

Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

Dhr. Van Bignoot en mevr Vercauteren, Hageland 17, 9840 De Pinte hebben een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Hageland 17, 9840 De Pinte, en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, Sectie C, nummer 326c.

Het betreft een aanvraag waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met betrekking tot: bouwen van een paardenstal met aanhorigheden waarbij wordt afgeweken van het RUP Functionele Cluster voor wat betreft de totale aangevraagde oppervlakte van de gebouwen.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.be, ten laatste op 21 mei 2017.
 

Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

Mevr. Vosse Aurélie, Langevelddreef 34, 9840 De Pinte, heeft een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Langevelddreef 34, 9840 De Pinte, en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, Sectie B, nummer 546v8

Het betreft een aanvraag met betrekking tot: slopen van koterij + uitbreiden en verbouwen van een eengezinswoning waarbij wordt afgeweken van de gemeentelijke stedenbouwkundige voorschriften voor wat betreft de afstand tot de zijdelingse perceelgrens.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.be, ten laatste op 19 mei 2017.
 

Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

Mevr. Kersschot Sarah, Goudvinkenlaan 3, 9840 De Pinte, heeft een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Goudvinkenlaan 3, 9840 De Pinte, en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, Sectie A, nummer 62c2.

Het betreft een aanvraag waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met betrekking tot: bouwen van een serre waarbij wordt afgeweken van de verkavelingsvoorschriften voor wat betreft de inplanting (4.4.1.)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.be, ten laatste op 17 mei 2017.
 

Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

Mevr. Vanderbiesen Margareta, Polderdreef 99, 9840 De Pinte, heeft een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Polderdreef 99, 9840 De Pinte, en met als kadastrale omschrijving afdeling 2, Sectie B, nummer 42f2

Het betreft een aanvraag met betrekking tot: herbouwen van een garage waarbij wordt afgeweken van de gemeentelijke stedenbouwkundige voorschriften voor wat betreft de inplanting en de nokhoogte (2,7m in plaats van de toegelaten 2m)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.be, ten laatste op 17 mei 2017.
 

Bekendmaking voorontwerp Vlaams Natura 2000-programma 

Het Vlaamse Natura 2000-programma vormt het Vlaamse kader om de Europese natuurdoelen  te realiseren. Het omvat alle beleidsmatige inspanningen en gebiedsgerichte acties die Vlaanderen in de eerste planperiode van 2016 tot 2020 zal leveren. Het Voorontwerp van Vlaams Natura 2000-programma kunt u digitaal raadplegen via volgende link: www.natura2000.vlaanderen.be/openbaaronderzoek of kunt u digitaal inkijken in het gemeentehuis.
 
Het openbaar onderzoek loopt van 7 maart tot 7 mei 2017.
 

Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

Dhr. Jeffery Goeman i.o. bvba Goeman Construction Team, Boeregemstraat 19, 9840 De Pinte heeft een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Boeregemstraat 19, 9840 De Pinte, en met als kadastrale omschrijving afdeling 2, sectie A, nummer 159f.

Het betreft een aanvraag tot: slopen van een bestaande woning, slopen van een aanbouw veldschuur en het herbouwen van een woning

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 5 mei 2017.
 
 

Inkijken van de dossiers

De aanvragen liggen tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst stedenbouw (bureau 12). De openingsuren zijn als volgt: iedere werkdag tussen 8.30 en 12.00 uur, op maandagavond van 17 uur tot 19.30 uur en op woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur. In juli en augustus is het gemeentehuis enkel open in de voormiddag. 
 

Indienen van bezwaarschriften

Bezwaarschriften kunnen enkel op volgende wijze ingediend worden:
  • per aangetekende brief;
  • aan de balie van de dienst Ruimtelijke ordening.
In geval de indiener een ontvangstbewijs wenst te ontvangen, dient deze zelf een kopie van het voorblad of, indien gewenst, van alle bladen mee te brengen. Voor bezwaarschriften die gegroepeerd worden afgegeven aan de balie, en in het geval er geen kopies worden voorgelegd, wordt slechts één ontvangstbewijs afgeleverd op naam van de indiener met vermelding van het aantal ingediende bezwaarschriften.

Openbare onderzoeken: bekendmaking en opvolging

Wanneer een openbaar onderzoek plaatsvindt in een stedenbouwkundige aanvraag of verkavelingsaanvraag wordt het dossier gedurende een periode van 30 dagen ter inzage gelegd bij de gemeente.

Het openbaar onderzoek wordt aangekondigd door middel van:
  • een bericht op deze pagina van de gemeentelijke website
  • een brief aan de aanpalenden van het perceel/de percelen van de aanvraag
  • een gele affiche op de plaats van de aanvraag langs de straatkant (in geval van grote verkavelingen: op verschillende plaatsen langs het goed)

Elke belanghebbende kan tijdens deze periode een schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente. Dit ofwel door middel van een aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen ofwel door afgifte tegen ontvangstbewijs bij de dienst Stedenbouw van de gemeente.
 
Behandeling van bezwaarschriften  
Vervolgens worden de bezwaren behandeld door de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar. Bij stedenbouwkundige aanvragen voor gebouwen met een grote omvang of een belangrijke functie of locatie in de gemeente worden de bezwaren ook behandeld door de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GeCoRO). Idem voor grote verkavelingsaanvragen en voor ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s).

De evaluatie van de bezwaren door de stedenbouwkundige ambtenaar en eventueel door de Gecoro worden toegevoegd aan de beslissing over de vergunning door het college van burgemeester en schepenen. Deze beslissing (zowel vergunning als weigering) wordt nogmaals 30 dagen uitgehangen voor het perceel van de aanvraag.
Binnen deze termijn kan een beroep worden ingediend tegen de beslissing bij de Deputatie van Oost-Vlaanderen. Hoe een beroep kan worden ingediend, kunt u lezen op de beslissing die uithangt of u kunt contact opnemen met de dienst Ruimtelijke Ordening en Milieu via het nummer 09 280 80 20.

Gezien deze uitgebreide en formele procedure is het niet haalbaar om bezwaarschriften individueel te beantwoorden. Een antwoord achteraf is dus ongebruikelijk. Nadat de beslissing door het college van burgemeester en schepenen genomen is, wordt de vergunning of weigering uitgehangen aan het perceel.
 
Meer info: www.ruimtelijkeordening.be (Uitvoeringsbesluiten > Vergunningen > tweede puntje onder Vergunningen procedures)