Gemeente De Pinte | Agenda gemeenteraad maandag 29 mei 2017

Agenda gemeenteraad maandag 29 mei 2017

Het college van burgemeester en schepenen nodigt u uit voor de volgende vergadering van de gemeenteraad op maandag 29 mei 2017 om 20.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.


Agenda (met bijkomende punten)Openbare vergadering

1 Goedkeuren verslag voorgaande gemeenteraad
2 Delegatie handtekeningbevoegdheid gemeentesecretaris – dienst Burgerzaken en dienst Ruimtelijke Ordening - milieu - kennisname
3 Kosteloze overdracht verkaveling Den Duiver
4 Politieraad - verkiezing politieraadslid
5 Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (Imewo) – Algemene Vergadering van 19 juni 2017
  - Goedkeuren agendapunten
  - Goedkeuren statutenwijzigingen
  - Goedkeuren (eventuele) uitbreiding van de aansluiting tot de activiteit warmte
  - Vaststellen mandaat volmachtdrager
6 IGS Westlede – Algemene Vergadering van 13 juni 2017
  - Beraadslagen agenda
  - Bepalen mandaat volmachtdrager
7 Intergemeentelijke Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Meetjesland (IVM) – Algemene vergadering van 14 juni 2017
  - Beraadslagen agenda
  - Bepalen mandaat volmachtdrager
8 TMVW IC – Buitengewone Algemene Vergadering van 30 juni 2017
  - Transitie TMVW – Oprichting TMVS
  - Beraadslagen agenda
  - Bepalen mandaat volmachtdragers
9 TMVW IC – Algemene Jaarvergadering van 30 juni 2017
  - Beraadslagen agenda
  - Bepalen mandaat volmachtdragers
10 Kleine Landeigendom Het Volk cvba – vervangen vertegenwoordiger op de Algemene Vergaderingen
11 Interlokale Vereniging ZOVLA – budget 2017, rekening 2016 en jaarverslag 2016
12 Bibliotheek – aanpassen dienstreglement in functie van eID
13 Interlokale Vereniging Burensportdienst Leiestreek – jaarverslag en jaarrekening 2016
14 Mededelingen van de voorzitter
15 Ondertekening engagementsverklaring steden en gemeenten om sociale dumping en oneerlijke concurrentie tegen te gaan (punt aangevraagd door raadslid Marijke Eeckhout)
16 Inrichting Zevergem Dorp (punt aangevraagd door raadslid Willem Rombaut)


Besloten vergadering

17 Gecoro - gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - aanstelling leden - wijziging